Raporty bieżące

OK

25/2018 POL: Powołanie członków Rady Nadzorczej Polenergia S.A.

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 13 lipca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pięciu członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. p. Dominikę Kulczyk, p. Martę Schmude – Olczak, p. Hansa Schweickardta, p. Kajetana D’Obyrn i p. Michała Kawę.

Załączniki
  • Nowi Czlonkowie RN - biogramy

więcej

24/2018 POL: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.

Zarząd spółki Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13 lipca 2018, wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie zarząd Spółki informuje, że:

Załączniki
  • Walne Zgromadzenie 13.07.2018 - treść podjętych uchwał

więcej

23/2018 POL: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej procesu negocjacji dokumentacji kredytowej oraz zmiana istotnych umów zawartych w związku z finansowaniem budowy farm wiatrowych Gawłowice, Skurpie i Rajgród

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie MAR”), niniejszym informuje o zmianie w dniu 12 lipca 2018 r. przez spółki zależne Emitenta istotnych umów z konsorcjum banków finansujących.

więcej

22/2018 POL: Rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 56 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.12) niniejszym informuje, iż w dniu 6 lipca 2018 r. otrzymał rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

więcej

21/2018 POL: Stanowisko Zarządu Polenergia S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłoszonego w dniu 22 maja 2018 r.

Zarząd spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), działając na podstawie art. 80 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania, ogłoszonego w dniu 22 maja 2018 r. na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Załączniki
  • Stanowisko Zarządu Emitenta
  • Opinia_Deloitte Advisory

więcej

20/2018 POL: Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), wypełniając obowiązek wynikający z przepisu art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.12) niniejszym informuje, iż w dniu 3 lipca 2018 r. otrzymał dwa zawiadomienia o zmianie stanu posiadania.
Pierwsze zawiadomienie zostało otrzymane od Kulczyk Investments S.A. oraz od Pana Sebastiana Kulczyka. Kulczyk Investments S.A.

więcej

19/2018 POL: Informacja o dokonaniu odpisu w segmencie biomasy

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 2 lipca 2018 roku Spółka podjęła decyzję o dokonaniu w segmencie biomasy odpisu aktualizacyjnego o szacunkowej kwocie 17,4 mln zł, w odniesieniu głównie do wartości aktywów trwałych. Odpis ma charakter niegotówkowy. Zostanie on ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 1 półrocze 2018 roku w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży on wynik operacyjny Grupy Polenergia pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA.

więcej

18/2018 POL: Zmiana istotnych umów finansowych, dotyczących farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., niniejszym informuje, że 28 czerwca 2018 r. spółki zależne od Emitenta, tj. Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”) i Talia Sp. z o.o.

więcej

17/2018 POL: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie, wypełniając obowiązek wynikający z przepisu art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.12) niniejszym informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. otrzymał od Pani Dominiki Kulczyk oraz od Pana Sebastiana Kulczyka zawiadomienie o następującej treści:

więcej

16/2018 POL: ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Polenergia Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało na dzień 13 lipca 2018 roku, godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

W załączeniu:
1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;
3) porównanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu z projektowanymi zmianami;
4) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.
 

Załączniki
  • Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  • Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
  • Porównanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu z projektowanymi zmianami
  • Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

więcej

OK