Obrót

Polenergia Obrót to spółka specjalizująca się w hurtowym obrocie energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gwarancjami pochodzenia
Od października 2013 roku Spółka jest aktywnym, bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii (TGE S.A.), jednocześnie systematycznie zwiększa liczbę partnerów handlowych na rynkach pozagiełdowych. Od lipca 2016 roku Polenergia Obrót S.A. pełni rolę animatora na trzech rynkach prowadzonych przez TGE S.A. http://www.tge.pl/pl/27/aktualnosci/703/polenergia-obrot-animatorem-na-tge.

Od grudnia 2013 roku Polenergia Obrót jest członkiem giełdy EPEX SPOT SE. Spółka prowadzi działalność na rynku hurtowym energii elektrycznej w Niemczech, z uwzględnieniem transakcji w ramach wymiany międzysystemowej.

Od listopada 2016 roku Spółka prowadzi handel na giełdzie ICE w Londynie w zakresie uprawnień do emisji CO2.

Pod koniec 2016 r. Polenergia Obrót uzyskała pozwolenia na obrót energią elektryczną w Czechach i na Słowacji. W 2017 r. zamierza zawrzeć niezbędne umowy z operatorami systemów elektroenergetycznych w tych krajach i rozpocząć handel energią.

Polenergia Obrót jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek w sektorze obrotu energią elektryczną w Polsce. Wolumen obrotu energią elektryczną w roku 2016 wyniósł 26,7 TWh.

W 2014 r. Spółka uzyskała koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) oraz obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ). Wolumen obrotu gazem ziemnym w roku 2016 osiągnął poziom 6,9 TWh. Jednym z priorytetów jest rozwój tej działalności w zakresie handlu hurtowego na rynku giełdowym oraz transakcji OTC i wymiany międzysystemowej.

Spółka prowadzi ponadto działalność w zakresie obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia, zarówno w zakresie kontraktów długoterminowych, jak i transakcji bieżących. W 2016 roku obrót prawami majątkowymi z OZE przekroczył 1000 GWh.

Polenergia Obrót jako pierwsza spółka na polskim rynku w 2015 roku zainicjowała transakcje na rynku gwarancji pochodzenia, w imieniu wytwórców z Grupy Kapitałowej Polenergia i do dziś kontynuuje działania w tym zakresie.

Ważnym obszarem działalności Polenergii Obrót jest świadczenie kompleksowych usług zarządzania portfelem energii elektrycznej, praw majątkowych i emisji CO2 dla spółek Grupy Kapitałowej Polenergia. Współpraca ze spółkami powiązanymi obejmuje pełen łańcuch wartości energetycznych od wytwarzania (farmy wiatrowe, elektrociepłownia, itd.) po sprzedaż i dystrybucję energii do klienta końcowego.

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

• współtworzenie strategii handlowej i hedging pozycji,

• zarządzanie ryzykiem,

• usługa bilansowania handlowego (POB),

• usługi prognozowania produkcji farm wiatrowych,

• usługi operatora: handlowego (OH), handlowo – technicznego (OHT), operatora rynku (OR).

Usługi wymienione powyżej są skierowane także do spółek spoza Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności do farm wiatrowych, elektrociepłowni, spółek sprzedażowych.

Polenergia Obrót jest członkiem organizacji branżowych skupiających podmioty działające na rynku energii. Spółka jest członkiem wspierającym Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) oraz regularnym członkiem europejskiej organizacji firm handlowych: European Federation of Energy Traders (EFET).
 

Polenergia Obrót SA

ul. Krucza 24/26,
00-526 Warszawa
fax: (+48) 22 522 39 95
Zarząd

Arkadiusz Zieleźny – Prezes Zarządu
Marek Krzysteczko – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy
Zuzanna Barczyk - Menedżer ds. Operacyjnych
zuzanna.barczyk@polenergia.pl
tel: (+48) 22 522 39 65

Aleksandra Perlińska-Dąbrowska – Menedżer ds. Rozliczeń
aleksandra.perlinska@polenergia.pl
tel: (+48) 22 522 39 64

Kontakt w sprawie usługi zarządzania portfelem energii elektrycznej, praw majątkowych i emisji CO2: trading@polenergia.pl

Inne: backoffice@polenergia.pl,remit@polenergia.pl