Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Polenergia przedstawia nową strategię społecznej odpowiedzialności biznesu

2019-04-16

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna przedstawiła czwarty raport społecznej odpowiedzialności biznesu, a wraz z nim zaktualizowaną strategię CSR Grupy. Strategia kompleksowo opisuje wszystkie obszary działania Grupy oraz zagadnienia i kluczowe projekty, które w najbliższych latach będą wytyczały nową perspektywę rozwoju Polenergii w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Tegoroczna edycja raportu społecznej odpowiedzialności biznesu opracowana została zgodnie z międzynarodowym standardem GRI (Global Reporting Initiative) i jest podsumowaniem najważniejszych projektów oraz działań podjętych przez Polenergię w 2018 roku. Raport składa się z czternastu odrębnych sekcji, uwzględniających trzy obszary, na które spółka istotnie oddziałuje lub które istotnie na nią oddziałują. Są to: środowisko, społeczeństwo oraz pracownicy.

Istotnym elementem tegorocznego raportu jest nowa strategia CSR, która wyznacza kierunki zrównoważonego rozwoju do 2022 roku. W jej opracowywanie zaangażowani byli interesariusze wewnętrzni oraz zewnętrzni: akcjonariusze, inwestorzy, banki, dostawcy, przedstawiciele społeczności lokalnych, samorządy lokalne, stowarzyszenia branżowe oraz Rada Nadzorcza. Nowa strategia określa priorytety w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy:

- etyczne prowadzenie biznesu poprzez m.in. transparentne działania, przeciwdziałanie korupcji, odpowiedzialny dobór partnerów biznesowych;
- ochrona środowiska uwzględniająca m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz minimalizację wpływu działalności na środowisko;
- bezpieczeństwo i rozwój pracowników oparte na m.in. o rygorystyczne procedury bezpieczeństwa oraz zwiększanie wiedzy i kompetencji pracowników;
- umacnianie relacji z klientami i społecznościami poprzez dialog i otwarcie na potrzeby lokalnych społeczności;

Odpowiedzialna postawa i aktywność w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu wpisane są w dotychczasową i przyszłą działalność Polenergii. Spółka planuje w najbliższych latach zaangażować w przedsięwzięcia z tego zakresu szersze grono Interesariuszy – szczególnie pracowników. Grupa dąży do zachowania równowagi pomiędzy osiągnięciem dobrych wyników, oczekiwaniami klientów, a ochroną długoterminowych interesów otoczenia przyrodniczego i społecznego. Dlatego swój rozwój opiera na najnowszych dostępnych technologiach wykorzystujących odnawialne i konwencjonalne źródła energii, dbając przy tym o bezpieczeństwo ludzi i ochronę środowiska.

„Społeczna akceptacja morskiej jak i lądowej energetyki wiatrowej oraz innych technologii użytych w odnawialnych źródłach energii, nie może być barierą, lecz impulsem do ciągłego i stabilnego rozwoju. Dbamy, aby nasze projekty były w pełni akceptowane przez lokalne społeczności i dbamy też o to, aby rozwój naszych Inwestycji wiązał się zawsze ze współpracą i rozwojem tej grupy naszych interesariuszy. Mam nadzieję, że podejmowane przez nas wysiłki w rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu zostaną docenione przez odbiorców raportu, podobnie jak doceniona została przez inwestorów dbałość, z jaką rozwijamy nasze przedsiębiorstwo, czego rezultatem jest przyznana przez redakcję Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” nagroda dla najlepszej spółki indeksu sWIG80 w 2018 roku i uhonorowanie Polenergii statuetką „Byka i Niedźwiedzia”” – podkreśla Michał Michalski Prezes Zarządu Polenergii.

Od 2015 roku obowiązuje w spółce Strategia Odpowiedzialnego Biznesu, która określa mierzalne cele na lata 2015 - 2019 we wszystkich obszarach funkcjonowania Grupy. Strategia ta jest podstawą do realizacji działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu wszystkich spółek należących do Polenergii. Wskazaniem do podejmowania aktywności w ramach odpowiedzialności biznesu jest także zaktualizowana w 2016 roku Polityka Środowiskowo-Społeczna Grupy, która za główny cel stawia zrównoważony rozwój, jako fundament mądrego zarządzania działalnością biznesową.

Nowa strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Polenergii opracowana została w taki sposób, że nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu elektroenergetyki, czy finansów. Kierowana jest przede wszystkim do interesariuszy spółki, a w szczególności do społeczności lokalnych, które dzięki raportowi zyskują łatwy dostęp do wszystkich kluczowych informacji związanych z działaniami i zaangażowaniem Grupy w rozwój CSR. Raport w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie: www.polenergia.pl.

 Pobierz cały artykuł:

Polenergia przedstawia nową strategię społecznej odpowiedzialności biznesu