Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Dane finansowe

OK
Raporty roczne (tys.)
Rachunek wyników 2018 2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży 17 215 19 184 23 994 32 115
Skorygowane przychody ze sprzedaży (uwzględniające odsetki z tytułu dzierżawy majątku) 17 215 19 184 23 994 32 115
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 469 -6 966 -5 096 -8 146
EBITDA -15 721 -6 107 -3 753 -6 439
Skorygowana EBITDA (uwzględniająca odsetki z dzierżawy majątku) -15 721 -6 107 -3 753 -6 439
Zysk/Strata brutto działalność kontynuowana -34 965 -79 879 -75 374 -25 250
Zysk/Strata netto działalność kontynuowana -43 928 -78 866 -71 309 -20 696
Zysk brutto działalność zaniechana (zysk netto na tym samym poziomie bez obciążeń podatkowych, które ponosi jednostka dominująca) - - - -
Zysk/Strata netto akcjonariuszy niekontrolujących - - - -
Zysk/Strata netto działalność kontynuowana i zaniechana -43 928 -78 866 -71 309 -20 696
Opcje - - - -
Amortyzacja 748 859 1 343 1 707
Odsetki z tytułu dzierżawy majątku - - - -
Średnia ważona liczba akcji 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk na akcję 0,00 -1,74 -1,57 0,00
Bilans 2018 2017 2016 2015
Aktywa trwałe w tym: 844 764 963 876 1 277 796 1 433 343
Aktywa obrotowe w tym: 247 842 215 001 173 729 102 167
Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
Aktywa razem 1 092 606 1 178 877 1 451 525 1 535 510
Kapitał własny 1 074 139 1 118 067 1 147 701 1 241 731
Zobowiązania długoterminowe w tym: 301 50 483 1 292 2 890
Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 18 166 10 327 302 532 290 889
Zobowiązania związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
Pasywa razem 1 092 606 1 178 877 1 451 525 1 535 510
Rachunek przepływów pieniężnych 2018 2017 2016 2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 917 9 000 519 1 066
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 57 787 -7 837 101 248 -170 844
w tym wydatki inwestycyjne -719 -162 -504 -894
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -386 -331 -23 660 -5 253
Środki pieniężne na początek okresu 168 096 167 264 41 417 216 447
Środki pieniężne na koniec okresu 208 555 168 096 119 528 41 417
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 5 20 24 27