Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Dane finansowe

OK
Raporty roczne (tys.)
Rachunek wyników 2017 2016 2015 2014
Przychody ze sprzedaży 19 184 23 994 32 115 20 589
Skorygowane przychody ze sprzedaży (uwzględniające odsetki z tytułu dzierżawy majątku) 19 184 23 994 32 115 20 589
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 966 -5 096 -8 146 -9 415
EBITDA -6 107 -3 753 -6 439 -7 910
Skorygowana EBITDA (uwzględniająca odsetki z dzierżawy majątku) -6 107 -3 753 -6 439 -7 910
Zysk/Strata brutto działalność kontynuowana -79 879 -75 374 -25 250 -22 364
Zysk/Strata netto działalność kontynuowana -78 866 -71 309 -20 696 -16 091
Zysk brutto działalność zaniechana (zysk netto na tym samym poziomie bez obciążeń podatkowych, które ponosi jednostka dominująca) - - - -
Zysk/Strata netto akcjonariuszy niekontrolujących - - - -
Zysk/Strata netto działalność kontynuowana i zaniechana -78 866 -71 309 -20 696 -16 091
Opcje - - - -
Amortyzacja 859 1 343 1 707 1 505
Odsetki z tytułu dzierżawy majątku - - - -
Średnia ważona liczba akcji 45 443 547 45 443 547 45 443 547 29 357 160
Zysk na akcję -1,74 -1,57 0,00 0,00
Bilans 2017 2016 2015 31.12.2014
Aktywa trwałe w tym: 963 876 1 277 796 1 433 343 1 253 065
Aktywa obrotowe w tym: 215 001 173 729 102 167 285 943
Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
Aktywa razem 1 178 877 1 451 525 1 535 510 1 539 008
Kapitał własny 1 118 067 1 147 701 1 241 731 1 263 111
Zobowiązania długoterminowe w tym: 50 483 1 292 2 890 2 846
Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 10 327 302 532 290 889 273 051
Zobowiązania związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
Pasywa razem 1 178 877 1 451 525 1 535 510 1 539 008
Rachunek przepływów pieniężnych 2017 2016 2015 2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 000 519 1 066 -4 172
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 837 101 248 -170 844 -53 614
w tym wydatki inwestycyjne -162 -504 -894 -3 806
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -331 -23 660 -5 253 239 529
Środki pieniężne na początek okresu 167 264 41 417 216 447 34 703
Środki pieniężne na koniec okresu 168 096 119 528 41 417 216 447
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 20 24 27 50