Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Dane finansowe

OK
Raporty roczne (tys.)
Rachunek wyników 2019 2018 2017 2016
Przychody ze sprzedaży 29 069 17 215 19 184 23 994
Skorygowane przychody ze sprzedaży (uwzględniające odsetki z tytułu dzierżawy majątku) 29 069 17 215 19 184 23 994
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 186 -16 469 -6 966 -5 096
EBITDA -8 410 -15 721 -6 107 -3 753
Skorygowana EBITDA (uwzględniająca odsetki z dzierżawy majątku) -8 410 -15 721 -6 107 -3 753
Zysk/Strata brutto działalność kontynuowana 46 745 -34 965 -79 879 -75 374
Zysk/Strata netto działalność kontynuowana 43 541 -43 928 -78 866 -71 309
Zysk brutto działalność zaniechana (zysk netto na tym samym poziomie bez obciążeń podatkowych, które ponosi jednostka dominująca) - - - -
Zysk/Strata netto akcjonariuszy niekontrolujących - - - -
Zysk/Strata netto działalność kontynuowana i zaniechana 43 541 -43 928 -78 866 -71 309
Opcje - - - -
Amortyzacja 1 776 748 859 1 343
Odsetki z tytułu dzierżawy majątku - - - -
Średnia ważona liczba akcji 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk na akcję 0,96 0,00 -1,74 -1,57
Bilans 2019 2018 2017 2016
Aktywa trwałe w tym: 875 134 844 764 963 876 1 277 796
Aktywa obrotowe w tym: 271 051 247 842 215 001 173 729
Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
Aktywa razem 1 146 185 1 092 606 1 178 877 1 451 525
Kapitał własny 1 117 680 1 074 139 1 118 067 1 147 701
Zobowiązania długoterminowe w tym: 15 397 301 50 483 1 292
Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 13 108 18 166 10 327 302 532
Zobowiązania związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
Pasywa razem 1 146 185 1 092 606 1 178 877 1 451 525
Rachunek przepływów pieniężnych 2019 2018 2017 2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 030 -16 917 9 000 519
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 132 57 787 -7 837 101 248
w tym wydatki inwestycyjne -99 -719 -162 -504
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 615 -386 -331 -23 660
Środki pieniężne na początek okresu 208 555 168 096 167 264 41 417
Środki pieniężne na koniec okresu 237 076 208 555 168 096 119 528
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 96 5 20 24