Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Dane finansowe

OK
Raporty roczne (tys.)
Rachunek wyników 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 32 115 20 589 62 884 16 336
Skorygowane przychody ze sprzedaży (uwzględniające odsetki z tytułu dzierżawy majątku) 32 115 20 589 62 884 16 336
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 146 -9 415 -7 592 -12 524
EBITDA -6 439 -7 910 -6 349 -11 026
Skorygowana EBITDA (uwzględniająca odsetki z dzierżawy majątku) -6 439 -7 910 -6 349 -11 026
Zysk/Strata brutto działalność kontynuowana -25 250 -22 364 -17 253 136 214
Zysk/Strata netto działalność kontynuowana -20 696 -16 091 -12 790 134 261
Zysk brutto działalność zaniechana (zysk netto na tym samym poziomie bez obciążeń podatkowych, które ponosi jednostka dominująca) - - - -
Zysk/Strata netto akcjonariuszy niekontrolujących - - - -
Zysk/Strata netto działalność kontynuowana i zaniechana -20 696 -16 091 -12 790 134 261
Opcje - - - 1 805
Amortyzacja 1 707 1 505 1 243 1 498
Odsetki z tytułu dzierżawy majątku - - - -
Średnia ważona liczba akcji 45 443 547 29 357 160 21 313 967 21 313 967
Zysk na akcję 0,00 0,00 0,00 6,30
Bilans 2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa trwałe w tym: 1 433 343 1 253 065 655 040 498 466
Aktywa obrotowe w tym: 102 167 285 943 86 403 249 700
Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
Aktywa razem 1 535 510 1 539 008 741 443 748 166
Kapitał własny 1 241 731 1 263 111 493 765 506 555
Zobowiązania długoterminowe w tym: 2 890 2 846 239 263 188 012
Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 290 889 273 051 8 415 53 599
Zobowiązania związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
Pasywa razem 1 535 510 1 539 008 741 443 748 166
Rachunek przepływów pieniężnych 2015 2014 31.12.2013 2012
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 066 -4 172 8 491 34 759
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -170 844 -53 614 -160 272 -162 325
w tym wydatki inwestycyjne -894 -3 806 -2 621 -437
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 253 239 529 37 358 177 982
Środki pieniężne na początek okresu 216 447 34 703 149 126 98 733
Środki pieniężne na koniec okresu 41 417 216 447 34 704 149 126
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 27 50 44 4 592