Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Dane finansowe

OK
Raporty roczne (tys.)
Rachunek wyników 2007 2006 2005 2004
Przychody ze sprzedaży 33 877 17 628 33 172 28 261
Skorygowane przychody ze sprzedaży (uwzględniające odsetki z tytułu dzierżawy majątku) 33 877 17 628 33 172 28 261
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 400 -18 263 -7 246 3 489
EBITDA 10 964 -15 676 -4 530 6 223
Skorygowana EBITDA (uwzględniająca odsetki z dzierżawy majątku) 10 964 -15 676 -4 530 6 223
Zysk/Strata brutto działalność kontynuowana 30 897 901 2 041 19 053
Zysk/Strata netto działalność kontynuowana 24 209 325 -417 16 865
Zysk brutto działalność zaniechana (zysk netto na tym samym poziomie bez obciążeń podatkowych, które ponosi jednostka dominująca) - - - -
Zysk/Strata netto akcjonariuszy niekontrolujących - - - -
Zysk/Strata netto działalność kontynuowana i zaniechana - - - -
Opcje 2 729 1 551 1 032 -
Amortyzacja 2 564 2 587 2 716 2 734
Odsetki z tytułu dzierżawy majątku - - - -
Średnia ważona liczba akcji 18 537 371 18 255 142 18 050 422 17 932 392
Zysk na akcję 1,31 0,02 -0,02 0,94
Bilans 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004
Aktywa trwałe w tym: 99 713 110 816 103 277 72 340
Aktywa obrotowe w tym: 53 543 12 585 30 535 53 045
Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
Aktywa razem 153 256 123 401 133 812 125 385
Kapitał własny 115 449 87 089 93 128 92 388
Zobowiązania długoterminowe w tym: 15 540 18 353 23 357 19 976
Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 22 267 17 959 17 327 13 021
Zobowiązania związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
Pasywa razem 153 256 123 401 133 812 125 385
Rachunek przepływów pieniężnych 2007 2006 2005 2004
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 564 -8 611 1 225 -266
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 30 268 7 205 -13 018 9 789
w tym wydatki inwestycyjne -204 -4 227 -7 462 -1 064
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 639 -11 484 299 -3 891
Środki pieniężne na początek okresu 4 606 16 862 28 636 24 962
Środki pieniężne na koniec okresu 39 665 4 606 16 862 28 636
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 2 3 5 996 6 326