Dane finansowe

OK
Raporty roczne (tys.)
Rachunek wyników 2017 2016 2015 2014
Przychody ze sprzedaży 19 184 23 994 32 115 20 589
Skorygowane przychody ze sprzedaży (uwzględniające odsetki z tytułu dzierżawy majątku) 19 184 23 994 32 115 20 589
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 966 -5 096 -8 146 -9 415
EBITDA -6 107 -3 753 -6 439 -7 910
Skorygowana EBITDA (uwzględniająca odsetki z dzierżawy majątku) -6 107 -3 753 -6 439 -7 910
Zysk/Strata brutto działalność kontynuowana -79 879 -75 374 -25 250 -22 364
Zysk/Strata netto działalność kontynuowana -78 866 -71 309 -20 696 -16 091
Zysk brutto działalność zaniechana (zysk netto na tym samym poziomie bez obciążeń podatkowych, które ponosi jednostka dominująca) - - - -
Zysk/Strata netto akcjonariuszy niekontrolujących - - - -
Zysk/Strata netto działalność kontynuowana i zaniechana -78 866 -71 309 -20 696 -16 091
Opcje - - - -
Amortyzacja 859 1 343 1 707 1 505
Odsetki z tytułu dzierżawy majątku - - - -
Średnia ważona liczba akcji 45 443 547 45 443 547 45 443 547 29 357 160
Zysk na akcję -1,74 -1,57 0,00 0,00
Bilans 2017 2016 2015 31.12.2014
Aktywa trwałe w tym: 963 876 1 277 796 1 433 343 1 253 065
Aktywa obrotowe w tym: 215 001 173 729 102 167 285 943
Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
Aktywa razem 1 178 877 1 451 525 1 535 510 1 539 008
Kapitał własny 1 118 067 1 147 701 1 241 731 1 263 111
Zobowiązania długoterminowe w tym: 50 483 1 292 2 890 2 846
Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 10 327 302 532 290 889 273 051
Zobowiązania związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
Pasywa razem 1 178 877 1 451 525 1 535 510 1 539 008
Rachunek przepływów pieniężnych 2017 2016 2015 2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 000 519 1 066 -4 172
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 837 101 248 -170 844 -53 614
w tym wydatki inwestycyjne -162 -504 -894 -3 806
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -331 -23 660 -5 253 239 529
Środki pieniężne na początek okresu 167 264 41 417 216 447 34 703
Środki pieniężne na koniec okresu 168 096 119 528 41 417 216 447
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 20 24 27 50