Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

O SPÓŁCE

Misja Polenergii

Polenergia jest największą niezależną polską, pionowo zintegrowaną grupa energetyczną. Naszym celem jest wspieranie Polski i innych państw Europy Środkowej w stopniowej zmianie koszyka energetycznego w kierunku czystych i odnawialnych źródeł energii. Aby osiągnąc ten cel, stosujemy najnowocześniejsze i najbardziej wydajne technologie oraz wiedzę i fachowość zarówno doświadczonych managerów, jak i pracowników operacyjnych.

Wartości Polenergii

PASJA Zdecydowanie w sercu i głowie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Transparentnie i rzetelnie wypełniamy swoje zobowiązania

LEADERSHIP Wytyczamy nowe standardy dla naszych interesariuszy

SAMODOSKONALENIE Dbamy o najwyższą jakość naszych działań

AMBICJA Zawsze wysoko zawieszamy sobie poprzeczkę

 

Polenergia - prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów kontrolowanych przez Kulczyk Holding S.àr.l (dawniej Polenergia Holding S.àr.l) z siedzibą w Luksemburgu tj. Polish Energy Partners S.A. (skoncentrowanej na produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych) oraz Grupy Polenergia (skoncentrowanej na wytwarzaniu, dystrybucji, sprzedaży i obrocie energii elektrycznej i świadectw pochodzenia oraz rozwoju nowych projektów z zakresu wytwarzania energii).

 

 Segment Wytwarzania energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych

Projekty Operacyjne

Lądowe farmy wiatrowe: Grupa Polenergia posiada siedem operacyjnych farm wiatrowych o łącznej mocy 249,3 MW. Dodatkowo trzy projekty o łącznej mocy 186 MW wygrały aukcję OZE dla farm wiatrowych.

Farmy fotowoltaiczne: Polenergia posiada jeden projekt elektrowni fotowoltaicznej (PV), zlokalizowany w Sulechowie, o łącznej mocy ok. 8 MW. W listopadzie 2018 r. projekt pozyskał wsparcie na okres 15 lat, w ramach systemu aukcyjnego organizowanego przez URE. Grupa przygotowuje do udziału w kolejnych aukcjach projekty elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 29 MW. Kolejne projekty o mocy 80 MW znajdują się we wczesnej fazie rozwoju.

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (“ENS”): jedna z największych, najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych dla środowiska elektrociepłowni zasilanych paliwem gazowym w Polsce o mocy 116 MWe i 70MWt. Wytwarzana energia jest wyprowadzana przez trzy naziemne linie transmisyjne o mocy 110kV. ENS działa na polskim rynku od 2000 roku i do dziś charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników dostępności w całym polskim sektorze energetycznym.

Więcej informacji nt. ENS dostępne jest na dedykowanej stronie internetowej: http://www.ens.pl.

Projekty w fazie rozwoju

Morskie farmy wiatrowe: Grupa Polenergia we współpracy z Equinor kontynuuje development trzech projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3 GW zgodnej z warunkami przyłączenia do sieci energetycznej wydanymi przez PSE.

Więcej informacji na stronie: http://www.baltyk3.pl, http://www.baltyk2.pl.


 Dystrybucja

Dystrybucja energii elektrycznej: Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. jest dystrybutorem energii elektrycznej skoncentrowanym na zaopatrywaniu w energię elektryczną zakładów przemysłowych, galerii handlowych i osiedli mieszkaniowych w różnych rejonach Polski przy wykorzystaniu własnej infrastruktury dystrybucyjnej. Spółka z siedzibą Warszawie jest największym prywatnym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, działając na obszarze całego kraju i tworząc nowe obszary dystrybucyjne. Spółka kontynuuje organiczny wzrost poprzez podłączanie do sieci dystrybucyjnej oraz zaopatrzenie w energię odbiorców zgodnie z Planem Rozwoju zatwierdzonym z Urzędem Regulacji Energetyki.

Dystrybucja gazu ziemnego: Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o. jest dystrybutorem gazu ziemnego skoncentrowanym na zaopatrywaniu w paliwa gazowe zakładów przemysłowych przy wykorzystaniu własnej infrastruktury dystrybucyjnej.


 Obrót hurtowy

Obrót hurtowy: Polenergia Obrót SA specjalizuje się w hurtowym obrocie energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gwarancjami pochodzenia, jak również zarządza umowami na dostawę energii elektrycznej dla podmiotów z Grupy Polenergia i firm zewnętrznych.

Od października 2013 roku Spółka jest aktywnym, bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii (TGE S.A.), jednocześnie systematycznie zwiększa liczbę partnerów handlowych na rynkach pozagiełdowych. Od lipca 2016 roku Polenergia Obrót S.A. pełni rolę animatora na trzech rynkach prowadzonych przez TGE S.A.


 Pozostałe projekty

Produkcja Pelletu: Grupa Polenergia w 2008 roku rozpoczęła realizację projektów związanych z zaopatrywaniem sektora energetycznego w pellet z biomasy rolniczej, przede wszystkim ze słomy. Spółka rozpoczęła inwestycje w ten segment rynku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie polskiego sektora energetycznego na biomasę rolniczą, której podaż jest wciąż ograniczona. Współpraca Grupy Polenergia z elektrowniami oparta jest na długoterminowych umowach dostawy paliw z biomasy w postaci pelletu. Zasady umów dopasowywane są do konkretnych potrzeb klientów.

Mercury:  Obiekt posiada łączną moc 8 MW i wytwarza parę w kotle gazowym, która następnie przetwarzana jest na energię elektryczną w turbinie parowej. Elektrownia Mercury produkuje energię z gazu koksowniczego, będącego produktem ubocznym produkcji koksu w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych Victoria SA.

Elektrownia Mercury odbiera gaz i dostarcza energię elektryczną na podstawie kontraktu z WZK Victoria SA, obowiązującego do grudnia 2021 roku.