Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu  zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym zwołuje e-Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r., o godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

W załączeniu:
1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;
3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
4) wzory pełnomocnictw;
5) regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 

Ogłoszenie ZWZ

ZWZ - Projekt Uchwał

Liczba akcji i głosów ZWZ

ZWZ - formularz pełnomocnictwa os. pr.

ZWZ - formularz pełnomocnictwa os. fiz.

Regulamin zdalnego udziału w WZ

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Pytania Akcjonariusza

Link do transmisji posiedzenia ZWZA na żywo:
ucstream.pl/polenergia

Nagranie z posiedzenia

 

Łączna liczba akcji i głosów na WZA - 45.443.547

Adres internetowy w kwestiach dotyczących WZA: wza@polenergia.pl