Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu  17 kwietnia 2019 r., o godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.
W załączeniu:
1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;
3) porównanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu z projektowanymi zmianami;
4) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
5) wzory pełnomocnictw.
 

Ogłoszenie NWZ

NWZ - Projekt Uchwał

ZWZ2019 porównanie - zmiany statutu

NWZ - formularz pełnomocnictwa os. pr.

NWZ - formularz pełnomocnictwa os. fiz.

Liczba akcji i głosów NWZ

 

Łączna liczba akcji i głosów na WZA - 45.443.547

Adres internetowy w kwestiach dotyczących WZA: wza@polenergia.pl