Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

38/2019 POL: WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

2019-12-19

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 95/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej nr AZ/6/2019 („Aukcja”), opublikowaną dnia 19 grudnia 2019 r.:

1.    Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o.
Spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy wiatrowej Dębsk o docelowej łącznej mocy 121 MW – wygrała Aukcję.
Tym samym projekt ten uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku Aukcji, za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii („Ustawa”).
Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w ramach Aukcji przez ww. projekt przez okres 15 lat wynosi 3 742 022 MWh, co stanowi ok. 70 % wolumenu szacowanej produkcji projektu w tym okresie.
2.    Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo sp. z o.o.
Spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy wiatrowej Szymankowo o docelowej łącznej mocy 38 MW – wygrała Aukcję.
Tym samym projekt ten uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku Aukcji, za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami Ustawy.
Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w ramach Aukcji przez ww. projekt przez okres 15 lat wynosi 1 045 305 MWh, co stanowi ok. 60 % wolumenu szacowanej produkcji projektu w tym okresie.
3.    Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o.o.
Spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy wiatrowej Kostomłoty o docelowej łącznej mocy 27 MW – wygrała Aukcję.
Tym samym projekt ten uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku Aukcji, za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami Ustawy.
Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w ramach Aukcji przez ww. projekt przez okres 15 lat wynosi 1 093 986 MWh, co stanowi ok. 90 % wolumenu szacowanej produkcji projektu w tym okresie.
4.    Polenergia Farma Wiatrowa Piekło sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa 16 sp. z o.o.
Spółki zależne Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Piekło sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa 16 sp. z o.o., rozwijające projekt farmy wiatrowej Piekło o łącznej mocy 13,2 MW – nie wygrały Aukcji.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)