Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

39/2019 POL: WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

2019-12-20

Zarząd Polenergia S.A. (Emitent), niniejszym informuje, że zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 102/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej nr AZ/9/2019 (Aukcja), Spółki zależne Emitenta - Polenergia Farma Wiatrowa 17 sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o., rozwijające projekty farm fotowoltaicznych Sulechów II i Sulechów III o łącznej mocy 20,7 MW - nie wygrały Aukcji.
podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)