Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

2/2020 POL: WYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI CZĘŚCI UCHWAŁY NWZA

2020-01-28

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta nr 11/2019 z dnia 8 marca 2019 r., nr 32/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. oraz nr 31/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. informuje, że wyrokiem z dnia 28 stycznia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy, oddalił apelację Emitenta od Wyroku z dnia 8 marca 2019 r. Sądu Okręgowego w Warszawie, w sprawie o stwierdzenie nieważności części uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 lipca 2018 r., tj. w zakresie zmiany artykułu 10.2 punkt (a) statutu, dokonanej na mocy punktu 4) ww. uchwały. Wyrok jest prawomocny.
podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).