Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

3/2020 POL: TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2020 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH

2020-01-30

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
1.    Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok zostanie opublikowany w dniu 9 marca 2020 roku;
2.    Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:
a.    za I kwartał 2020 roku w dniu 18 maja 2020 roku,
b.    za III kwartał 2020 roku w dniu 18 listopada 2020 roku.
Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), raport kwartalny za drugi kwartał 2020 roku nie będzie publikowany.
Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia.
3.    Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 12 sierpnia 2020 roku.
Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2020 roku będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.