Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Raporty bieżące

OK

23/2019 POL: Zarejestrowanie zmian Statutu Polenergia S.A.

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu, w dniu 18 czerwca 2019 r., przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2019 r. (przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 20/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.).
W załączeniu:
1.    treść zmienionych i nowych postanowień statutu,

Załączniki
 • Treść zmienionych i nowych postanowień statutu
 • Tekst jednolity statutu

więcej

22/2019 POL: Zawarcie umów znaczących

Zarząd Polenergia S.A. w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 8 maja 2019 r. Spółki zależne Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 1 Sp z o.o. („FW 1”), Polenergia Farma Wiatrowa 4 Sp z o.o. („FW 4”) i Polenergia Farma Wiatrowa 6 Sp z o.o. („FW 6”) zawarły aneksy do Umów Serwisowych z Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. z o.o. Umowy dotyczą usług serwisowych – serwisu planowego, prewencyjnego oraz korekcyjnego farm wiatrowych z Grupy Polenergia – Projektów Gawłowice, Rajgród i Skurpie.

więcej

21/2019 POL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Polenergia S.A. w dniu 17 kwietnia 2019 r.

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2019 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Załączniki
 • Wykaz akcjonariuszy 17.04.2019

więcej

20/2019 POL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Spółka") niniejszym podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2019 r., wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

Załączniki
 • Treść uchwał ZWZ Polenergia S.A.

więcej

19/2019 POL: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polenergia S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki p. Oresta Nazaruka, p. Adriana Dworzyńskiego oraz p. Briana Bode.

Załączniki
 • Orest Nazaruk CV
 • Brian Bode CV
 • Adrian Dworzynski CV

więcej

18/2019 POL: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. Spółka otrzymała od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („NN TFI S.A.”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.

więcej

17/2019 POL: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Polenergia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że 5 kwietnia 2019 roku wpłynęło do Spółki zgłoszenie kandydatury Pana Oresta Nazaruka na Członka Rady Nadzorczej Emitenta („Kandydat”).
Zgłoszenie wpłynęło od akcjonariusza Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Załączniki
 • Oświadczenie_kandydata
 • Orest_Nazaruk_CV

więcej

16/2019 POL: Zawarcie umów znaczących

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że 4 kwietnia 2019 roku spółka zależna Emitenta Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („ENS”) zawarła ze spółką powiązaną Polenergia Obrót S.A. („POLO”) umowę sprzedaży energii elektrycznej („Umowa Elektryczna”) na okres jednego roku od 1.01.2020 roku (tj. po wygaśnięciu 12-letniej umowy sprzedaży energii z podmiotem niezależnym) do 31.12.2020 roku.

więcej

15/2019 POL: zawarcie umów znaczących

Zarząd Polenergia S.A. w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. Spółki zależne Emitenta – Amon Sp. z o.o. („Amon”) i Talia Sp. z o.o. („Talia”) zawarły Umowy Serwisowe z Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. z o.o. Umowy dotyczą usług serwisowych – serwisu planowego, prewencyjnego oraz korekcyjnego dwóch farm wiatrowych z Grupy Polenergia – Projektów Łukaszów i Modlikowice. Umowy obejmują serwis turbin Vestas V90 o mocy 2.0 MW każda, odpowiednio Amon 17 turbin, a Talia 12 turbin.

więcej

14/2019 POL: Zmiana porządku obrad ZWZ Polenergia S.A. zwołanego na 17 kwietnia 2019 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 13 marca 2019 r. ("Raport Bieżący"), Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Spółka") informuje, że:
1.    do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  („ZWZ”) zwołanego na 17 kwietnia 2019 r., wprowadzony został nowy pkt 12 w brzmieniu:
12. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej”,
a  pkt od 12 do 15 porządku obrad ZWZ Spółki ogłoszonego Raportem Bieżącym otrzymały numerację od 13 do 16.

Załączniki
 • Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
 • Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

więcej

OK