Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Raporty bieżące

OK

44/2021 POL: POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU POLENERGIA S.A. NA WSPÓLNĄ KADENCJĘ

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2021 r., odwołała wszystkich członków Zarządu Emitenta, tj. Prezesa Zarządu Emitenta pana Michała Michalskiego oraz Członków Zarządu Emitenta panią Iwonę Sierżęgę, pana Piotra Maciołka, pana Tomasza Kietlińskiego oraz pana Jarosława Bogacza, a następnie w tym samym dniu powołała te osoby do pełnienia tych samych funkcji w Zarządzie Emitenta, za wyjątkiem Tomasza Kietlińskiego, który został powołany na Wiceprezesa Zarządu.

Załączniki
  • Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej

więcej

43/2021 POL: POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 22 listopada 2021 r. pani Dominika Kulczyk (przewodnicząca Rady Nadzorczej Emitenta), pan Hans E. Schweickardt (wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta), pani Emmanuelle Rouchel, pan Ignacio Paz-Ares Aldanondo, pan Thomas O’Brien oraz pan Grzegorz Stanisławski (członkowie Rady Nadzorczej Emitenta) zrezygnowali z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.
W dniu 22 listopada 2021 r. do Rady Nadzorczej Emitenta zostali powołani:

Załączniki
  • Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej

więcej

42/2021 POL: ZAWARCIE UMOWY O WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta -  Polenergia Obrót S.A. („Spółka”)  w dniu 10 listopada 2021 r. z Deutsche Bank Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie umowy kredytu o wielocelowy limit kredytowy w kwocie do 100 mln złotych, w ramach którego udostępniono limit w rachunku bieżącym oraz limit gwarancji. Umowa kredytu została zawarta na czas określony 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na kolejne okresy kredytowania.

więcej

40/2021 POL: PODPISANIE PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM NABYCIA PRZEZ POLENERGIA S.A. WSZYSTKICH AKCJI EDISON ENERGIA S.A.

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku Emitent podpisał Przedwstępną Umowę Sprzedaży Akcji (Preliminary Share Sale Agreement „PSSA”), na mocy której akcjonariusze Edison Energia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zobowiązali się do zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Akcji (Final Share Sale Agreement „FSSA”) dotyczącej sprzedaży Emitentowi przez obecnych akcjonariuszy Spółki 100% akcji Spółki.

więcej

38/2021 POL: PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE EMISJI AKCJI W RAMACH DOCELOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. informuje, że w dniu 23 września 2021 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 21.426.807 akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
W załączeniu Emitent przekazuje treść podjętej uchwały.
podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080)

Załączniki
  • Uchwała Zarządu

więcej

37/2021 POL: ZAREJESTROWANIE ZMIAN STATUTU POLENERGIA S.A.

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 września 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu, w dniu 22 września 2021 r., przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w statucie Spółki, przyjętych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2021 r.
W załączeniu:
1.    treść zmienionych i nowych postanowień statutu,
2.    tekst jednolity statutu, uwzględniający zmiany.

Załączniki
  • Statut Polenergia S.A.
  • Zmiany statutu Polenergia S.A.

więcej

36/2021 POL: Zawarcie umowy doradczej przez Polenergia S.A. oraz Master BIF IV UK Holdings Limited

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2021 r. Emitent zawarł umowę doradczą (advisory, support and consultancy agreement) z Master BIF IV UK Holdings Limited jako doradcą („Doradca”), który jest podmiotem powiązanym z jednym z akcjonariuszy Emitenta, tj. BIF IV Europe Holdings Limited. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na powołanie Doradcy uchwałą z dnia 18 sierpnia 2021 r.

więcej

OK