Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Raporty bieżące

OK

6/2020 POL: POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW – WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 14/2015 z dnia 23 marca 2015 r. informuje, że wyrokiem częściowym i wstępnym z dnia 6 marca 2020 r., Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy uwzględnił powództwo spółki zależnej Emitenta Talia Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Talia”) w części dotyczącej ustalenia bezskuteczności oświadczeń o wypowiedzeniu przez spółkę Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („PKH”)

więcej

5/2020 POL: ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA FARMY WIATROWEJ 23 I FARMY WIATROWEJ DIPOL

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 26 lutego 2020 roku spółki zależne Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 23 sp. z o.o. („Farma Wiatrowa 23”) oraz Dipol sp. z o.o. („Dipol”) – jako kredytobiorcy (“Kredytobiorcy”), oraz mBank S.A. – jako kredytodawca („Kredytodawca”) zawarły umowę kredytów („Umowa Kredytów”).

więcej

4/2020 POL: APELACJA OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU W SPRAWIE O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 24/2019 z 25 lipca 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wniesieniu apelacji przez spółkę Polska Energia – Polska Kompania Handlowa sp. z o.o., od wyroku częściowego i wstępnego z dnia 25 lipca 2019 r. Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydziału Gospodarczego, uwzględniającego powództwo spółki zależnej Emitenta Amon sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu.

więcej

3/2020 POL: TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2020 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
1.    Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok zostanie opublikowany w dniu 9 marca 2020 roku;
2.    Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:
a.    za I kwartał 2020 roku w dniu 18 maja 2020 roku,
b.    za III kwartał 2020 roku w dniu 18 listopada 2020 roku.

więcej

2/2020 POL: WYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI CZĘŚCI UCHWAŁY NWZA

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta nr 11/2019 z dnia 8 marca 2019 r., nr 32/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. oraz nr 31/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. informuje, że wyrokiem z dnia 28 stycznia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy, oddalił apelację Emitenta od Wyroku z dnia 8 marca 2019 r. Sądu Okręgowego w Warszawie, w sprawie o stwierdzenie nieważności części uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 lipca 2018 r., tj.

więcej

1/2020 POL: POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU POLENERGIA S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent")  niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2020 r., powołała na stanowiska Członków Zarządu Emitenta pana Piotra Maciołka, pana Tomasza Kietlińskiego oraz pana Jarosława Bogacza.

Załączniki
  • Bio J. Bogacz
  • Bio T. Kietlinski
  • Bio P. Maciołek

więcej

40/2019 POL: INFORMACJA O DOKONANIU ODPISU

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 30 grudnia 2019 roku Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego o szacunkowej wartości 16 mln zł, w odniesieniu do spółki Polenergia Farma Wiatrowa Bądecz sp. z o.o. („Projekt”). Odpis ma charakter niegotówkowy. Zostanie on ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za czwarty kwartał 2019 roku w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży on wynik operacyjny Grupy Polenergia pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA.

więcej

39/2019 POL: WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Zarząd Polenergia S.A. (Emitent), niniejszym informuje, że zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 102/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej nr AZ/9/2019 (Aukcja), Spółki zależne Emitenta - Polenergia Farma Wiatrowa 17 sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o., rozwijające projekty farm fotowoltaicznych Sulechów II i Sulechów III o łącznej mocy 20,7 MW - nie wygrały Aukcji.

więcej

37/2019 POL: REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU POLENERGIA S.A.

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że dzisiaj do Spółki wpłynęła rezygnacja pana Roberta Nowaka z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem natychmiastowym.
podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

więcej

OK