Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Raporty bieżące

OK

18/2020 POL: ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2020 z dnia 29 maja 2020 r., nr 15/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. oraz nr 16/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 10 lipca 2020 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Farma Wiatrowa”) – jako kredytobiorca, oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development), mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A.

więcej

17/2020: Zawarcie listu intencyjnego o potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju gazowych projektów kogeneracyjnych oraz technologii wodorowych

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 r. Emitent podpisał z Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG, Siemens Energy sp. z o.o. oraz Polenergia International S.à r.l. list intencyjny o potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju gazowych projektów kogeneracyjnych oraz technologii wodorowych.

więcej

16/2020 POL: ZAWARCIE UMOWY DOSTAWY TURBIN ORAZ UMOWY SERWISOWEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2020 z dnia 29 maja 2020 r. oraz 15/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że Polenergia Farma Wiatrowa 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Farma Wiatrowa”), w dniu 19 czerwca 2020  roku, zawarła z Vestas - Poland Sp. z o.o.:
1. umowę na dostawę, instalację i uruchomienie 55 turbin wiatrowych V110 2.2 o mocy 2,2 MW każda (łącznie 121 MW). Realizacja umowy przewidziana jest w okresie od października 2020 roku do czerwca roku 2022.

więcej

15/2020 POL: ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 29 maja 2020 r. Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 4 czerwca 2020 roku, spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. („Farma Wiatrowa”) zawarła z konsorcjum, w skład którego wchodzą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. oraz ERBUD S.A. („Konsorcjum”) umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Dębsk o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 121 MW („Umowa”).

więcej

14/2020 POL: ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 maja 2020 roku, spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. („Farma Wiatrowa”) zawarła z konsorcjum, w skład którego wchodzą ELECTRUM sp. z o.o. oraz „P.U. JAREX” sp. z o.o. („Konsorcjum”) umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Dębsk o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 121 MW („Umowa”).

więcej

13/2020 POL: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POLENERGIA S.A. W DNIU 19 MAJA 2020 R.

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 maja 2020 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Załączniki
  • Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów

więcej

12/2020 POL: UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), niniejszym podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 19 maja 2020 r., wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki
  • Treść uchwał WZA

więcej

11/2020 POL: Zatwierdzenie Strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent” lub „Polenergia”) informuje, że 18 maja 2020 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła, przygotowaną przez Zarząd Emitenta, Strategię Grupy Polenergia na lata 2020-2024 („Strategia Grupy Polenergia”). Przy sporządzaniu Strategii Grupy Polenergia wzięto pod uwagę obecną i oczekiwaną sytuację w sektorze elektroenergetycznym, dokonano analizy otoczenia makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego, a także przyjęto założenia w zakresie kierunków rozwoju sektora w perspektywie najbliższych pięciu lat.

Załączniki
  • Strategia Grupy Polenergia

więcej

10/2020 POL: ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM ORAZ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, PALIW GAZOWYCH ORAZ UPRAWNIEŃ DO EMISJI PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że 15 maja 2020 roku spółki zależne Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („Polenergia ENS”) oraz Polenergia Obrót S.A. („Polenergia Obrót”) zawarły Umowę o Świadczenie Usług Zarządzania Portfelem oraz Sprzedaży Energii Elektrycznej, Paliw Gazowych oraz Uprawnień do Emisji („Umowa SLA”). Umowa SLA została zawarta na czas nieokreślony.

więcej

9/2020 POL: Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Zarząd spółki Polenergia S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. („Polityka”), zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 marca 2020 r. Polityka będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z pkt. 12 porządku obrad.

Załączniki
  • Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polenergia S.A.

więcej

OK