Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Raporty bieżące

OK

1/2020 POL: POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU POLENERGIA S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent")  niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2020 r., powołała na stanowiska Członków Zarządu Emitenta pana Piotra Maciołka, pana Tomasza Kietlińskiego oraz pana Jarosława Bogacza.

Załączniki
  • Bio J. Bogacz
  • Bio T. Kietlinski
  • Bio P. Maciołek

więcej

40/2019 POL: INFORMACJA O DOKONANIU ODPISU

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 30 grudnia 2019 roku Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego o szacunkowej wartości 16 mln zł, w odniesieniu do spółki Polenergia Farma Wiatrowa Bądecz sp. z o.o. („Projekt”). Odpis ma charakter niegotówkowy. Zostanie on ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za czwarty kwartał 2019 roku w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży on wynik operacyjny Grupy Polenergia pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA.

więcej

39/2019 POL: WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Zarząd Polenergia S.A. (Emitent), niniejszym informuje, że zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 102/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej nr AZ/9/2019 (Aukcja), Spółki zależne Emitenta - Polenergia Farma Wiatrowa 17 sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o., rozwijające projekty farm fotowoltaicznych Sulechów II i Sulechów III o łącznej mocy 20,7 MW - nie wygrały Aukcji.

więcej

37/2019 POL: REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU POLENERGIA S.A.

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że dzisiaj do Spółki wpłynęła rezygnacja pana Roberta Nowaka z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem natychmiastowym.
podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

więcej

36/2019 POL: OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA ROK DOSTAW 2024

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r., niniejszym informuje, że zgodnie z ogłoszonymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w dniu 10 grudnia 2019 r. wstępnymi wynikami aukcji głównej na rok dostaw 2024, aukcja główna na rok dostaw 2024 zakończyła się w rundzie 5. z ceną zamknięcia 259,87 zł/kW/rok.

więcej

35/2019 POL: PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. zaksięgowano na rachunku Emitenta zapłatę z tytułu ceny kwoty w wysokości 34 007 412 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych), tym samym prawo własności 50% udziałów w spółce MFW Bałtyk I sp. z o.o. przeszła z Emitenta na rzecz Wind Power AS.

więcej

34/2019 POL: ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., nr 10/2019 z dnia 5 marca 2019 r., 29/2019 z dnia 30 września 2019 r. oraz 30/2019 z dnia 18 października 2019 r., Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 r. Emitent zawarł z Wind Power AS przyrzeczoną umowę sprzedaży 50% udziałów („Udziały”) w spółce zależnej Emitenta – MFW Bałtyk I sp. z o.o. („MFW Bałtyk I”).

więcej

33/2019 POl: Udział spółki zależnej Polenergia S.A. w aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2024

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 r. spółka zależna Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie („ENS”) wzięła udział w aukcji mocy na rok dostaw 2024. W toku aukcji ENS zaoferowała obowiązek mocowy na rok 2024 w łącznej wysokości 111 MW. ENS do czasu zakończenia aukcji nie złożyła ofert wyjścia z aukcji. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 5 rundzie, mieści się w przedziale od 235,91 zł/kW/rok do 269,58 zł/kW/rok.

więcej

32/2019 POL: Zawarcie umów znaczących dla projektu Farmy Wiatrowej Szymankowo

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 5 listopada 2019 roku:

1.    Emitent – jako sponsor, spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Farma Wiatrowa”) – jako kredytobiorca, oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development), mBank S.A., ING Bank Śląski S.A. – jako kredytodawcy („Kredytodawcy”) zawarły Umowę kredytów („Umowa Kredytów”).

więcej

OK