Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Raporty bieżące

OK

32/2019 POL: Zawarcie umów znaczących dla projektu Farmy Wiatrowej Szymankowo

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 5 listopada 2019 roku:

1.    Emitent – jako sponsor, spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Farma Wiatrowa”) – jako kredytobiorca, oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development), mBank S.A., ING Bank Śląski S.A. – jako kredytodawcy („Kredytodawcy”) zawarły Umowę kredytów („Umowa Kredytów”).

więcej

31/2019 POL: Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że jej spółka zależna Polenergia Farma Wiatrowa 17 Sp. z o.o. („Spółka”) zawarła w dniu 22 października 2019 r. z ING Bankiem Śląskim S.A. („Bank”) umowę kredytu dotyczącą finansowania terminowego w kwocie do 40 mln PLN oraz kredytu na obsługę podatku od towarów i usług w kwocie do 4,5 mln PLN ( „Umowa”).

więcej

30/2019 POL: Zawarcie umowy zmieniającej umowę przedwstępną sprzedaży udziałów w spółce zależnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz nr 10/2019 z dnia 5 marca 2019 r. i nr 29/2019 z dnia 30 września 2019 r. Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 18 października 2019 r. Emitent podpisał umowę zmieniającą („Umowa Zmieniająca”) do  przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży („Umowa Przedwstępna”) 50% udziałów w spółce zależnej Emitenta – Polenergia Bałtyk I S.A. z 20 grudnia 2018 r., zawartej z Wind Power AS.

więcej

29/2019 POL Zawarcie aneksu nr 1 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz nr 10/2019 z dnia 5 marca 2019 r., Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 30 września 2019 r. Emitent zawarł aneks nr 1 ("Aneks”) do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży ("Umowa Przedwstępna") 50% udziałów w spółce zależnej Emitenta – Polenergia Bałtyk I S.A. z 20 grudnia 2018 r., zawartej z Wind Power AS.
Na mocy Aneksu, termin zawarcia umowy przyrzeczonej (tzw. long-stop date) wskazany w Umowie Przedwstępnej, został ustalony na 31 grudnia 2019 r.

więcej

28/2019 POL: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego w 2019 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. ("Raport Bieżący"), Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że ulega zmianie termin przekazania raportu okresowego w 2019 roku, podanego Raportem Bieżącym.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał  zostanie  opublikowany w  dniu 15 listopada 2019 roku.
podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

więcej

27/2019 POL: ZŁOŻENIE PISM PROCESOWYCH PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE POLENERGIA S.A. – AMON SP. Z O.O. ORAZ TALIA SP. Z O.O. PRZECIWKO POLSKA ENERGIA-PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O.

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta nr 14/2015 oraz 24/2019, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku („MAR”), informuje, że w dniu 20 sierpnia 2019 roku spółka zależna Emitenta – Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”) wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału Gospodarczego, pozew przeciwko spółce zależnej Tauron Polska Energia S.A. – Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.

więcej

26/2019 POL: ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („NN TFI S.A.”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

więcej

24/2019 POL: POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW – WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 14/2015 z 23 marca 2015 r. informuje, że wyrokiem częściowym i wstępnym z dnia 25 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy uwzględnił powództwo spółki zależnej Emitenta Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”) w części dotyczącej ustalenia bezskuteczności oświadczeń o wypowiedzeniu przez spółkę Polska Energia – Polska Kompania Handlowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („PKH”):

więcej

23/2019 POL: Zarejestrowanie zmian Statutu Polenergia S.A.

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu, w dniu 18 czerwca 2019 r., przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2019 r. (przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 20/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.).
W załączeniu:
1.    treść zmienionych i nowych postanowień statutu,

Załączniki
  • Treść zmienionych i nowych postanowień statutu
  • Tekst jednolity statutu

więcej

OK