Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Raporty bieżące

OK

27/2019 POL: ZŁOŻENIE PISM PROCESOWYCH PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE POLENERGIA S.A. – AMON SP. Z O.O. ORAZ TALIA SP. Z O.O. PRZECIWKO POLSKA ENERGIA-PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O.

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta nr 14/2015 oraz 24/2019, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku („MAR”), informuje, że w dniu 20 sierpnia 2019 roku spółka zależna Emitenta – Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”) wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału Gospodarczego, pozew przeciwko spółce zależnej Tauron Polska Energia S.A. – Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.

więcej

26/2019 POL: ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („NN TFI S.A.”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

więcej

24/2019 POL: POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW – WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 14/2015 z 23 marca 2015 r. informuje, że wyrokiem częściowym i wstępnym z dnia 25 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy uwzględnił powództwo spółki zależnej Emitenta Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”) w części dotyczącej ustalenia bezskuteczności oświadczeń o wypowiedzeniu przez spółkę Polska Energia – Polska Kompania Handlowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („PKH”):

więcej

23/2019 POL: Zarejestrowanie zmian Statutu Polenergia S.A.

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu, w dniu 18 czerwca 2019 r., przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2019 r. (przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 20/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.).
W załączeniu:
1.    treść zmienionych i nowych postanowień statutu,

Załączniki
  • Treść zmienionych i nowych postanowień statutu
  • Tekst jednolity statutu

więcej

22/2019 POL: Zawarcie umów znaczących

Zarząd Polenergia S.A. w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 8 maja 2019 r. Spółki zależne Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 1 Sp z o.o. („FW 1”), Polenergia Farma Wiatrowa 4 Sp z o.o. („FW 4”) i Polenergia Farma Wiatrowa 6 Sp z o.o. („FW 6”) zawarły aneksy do Umów Serwisowych z Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. z o.o. Umowy dotyczą usług serwisowych – serwisu planowego, prewencyjnego oraz korekcyjnego farm wiatrowych z Grupy Polenergia – Projektów Gawłowice, Rajgród i Skurpie.

więcej

21/2019 POL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Polenergia S.A. w dniu 17 kwietnia 2019 r.

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2019 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Załączniki
  • Wykaz akcjonariuszy 17.04.2019

więcej

20/2019 POL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Spółka") niniejszym podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2019 r., wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

Załączniki
  • Treść uchwał ZWZ Polenergia S.A.

więcej

19/2019 POL: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polenergia S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki p. Oresta Nazaruka, p. Adriana Dworzyńskiego oraz p. Briana Bode.

Załączniki
  • Orest Nazaruk CV
  • Brian Bode CV
  • Adrian Dworzynski CV

więcej

18/2019 POL: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. Spółka otrzymała od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („NN TFI S.A.”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.

więcej

OK