Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Raporty bieżące

OK

13/2020 POL: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POLENERGIA S.A. W DNIU 19 MAJA 2020 R.

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 maja 2020 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Załączniki
  • Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów

więcej

12/2020 POL: UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), niniejszym podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 19 maja 2020 r., wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki
  • Treść uchwał WZA

więcej

11/2020 POL: Zatwierdzenie Strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent” lub „Polenergia”) informuje, że 18 maja 2020 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła, przygotowaną przez Zarząd Emitenta, Strategię Grupy Polenergia na lata 2020-2024 („Strategia Grupy Polenergia”). Przy sporządzaniu Strategii Grupy Polenergia wzięto pod uwagę obecną i oczekiwaną sytuację w sektorze elektroenergetycznym, dokonano analizy otoczenia makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego, a także przyjęto założenia w zakresie kierunków rozwoju sektora w perspektywie najbliższych pięciu lat.

Załączniki
  • Strategia Grupy Polenergia

więcej

10/2020 POL: ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM ORAZ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, PALIW GAZOWYCH ORAZ UPRAWNIEŃ DO EMISJI PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że 15 maja 2020 roku spółki zależne Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („Polenergia ENS”) oraz Polenergia Obrót S.A. („Polenergia Obrót”) zawarły Umowę o Świadczenie Usług Zarządzania Portfelem oraz Sprzedaży Energii Elektrycznej, Paliw Gazowych oraz Uprawnień do Emisji („Umowa SLA”). Umowa SLA została zawarta na czas nieokreślony.

więcej

9/2020 POL: Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Zarząd spółki Polenergia S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. („Polityka”), zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 marca 2020 r. Polityka będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z pkt. 12 porządku obrad.

Załączniki
  • Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polenergia S.A.

więcej

8/2020 POL: Zwołanie e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu  zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym zwołuje e-Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r., o godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

Załączniki
  • Ogłoszenie ZWZ
  • ZWZ - Projekt Uchwał
  • Liczba akcji i głosów ZWZ
  • ZWZ - formularz pełnomocnictwa os. pr.
  • ZWZ - formularz pełnomocnictwa os. fiz.
  • Regulamin zdalnego udziału w WZ

więcej

7/2020 POL: ZAWARCIE ISTOTNYCH TRANSAKCJI PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 14 kwietnia 2020 roku zostały zawarte umowy pożyczek do maksymalnej łącznej wysokości 233.000.000 zł („Umowy Pożyczek”), przez spółkę Mansa Investments sp. z o.o. („Mansa”) jako pożyczkodawcę, ze spółkami zależnymi Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. (Farma Wiatrowa Dębsk), Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o.o. (Farma Wiatrowa Kostomłoty) oraz Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo sp. z o.o. (Farma Wiatrowa Szymankowo) jako pożyczkobiorcami.

więcej

6/2020 POL: POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW – WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 14/2015 z dnia 23 marca 2015 r. informuje, że wyrokiem częściowym i wstępnym z dnia 6 marca 2020 r., Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy uwzględnił powództwo spółki zależnej Emitenta Talia Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Talia”) w części dotyczącej ustalenia bezskuteczności oświadczeń o wypowiedzeniu przez spółkę Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („PKH”)

więcej

5/2020 POL: ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA FARMY WIATROWEJ 23 I FARMY WIATROWEJ DIPOL

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 26 lutego 2020 roku spółki zależne Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 23 sp. z o.o. („Farma Wiatrowa 23”) oraz Dipol sp. z o.o. („Dipol”) – jako kredytobiorcy (“Kredytobiorcy”), oraz mBank S.A. – jako kredytodawca („Kredytodawca”) zawarły umowę kredytów („Umowa Kredytów”).

więcej

4/2020 POL: APELACJA OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU W SPRAWIE O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 24/2019 z 25 lipca 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wniesieniu apelacji przez spółkę Polska Energia – Polska Kompania Handlowa sp. z o.o., od wyroku częściowego i wstępnego z dnia 25 lipca 2019 r. Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydziału Gospodarczego, uwzględniającego powództwo spółki zależnej Emitenta Amon sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu.

więcej

OK