Raporty bieżące

OK

9/2019 POL: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

Zarząd Polenergia S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:
1.    Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok zostanie opublikowany w dniu 4 marca 2019 roku;
2.    Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:
a.    za I kwartał 2019 roku w dniu 15 maja 2019 roku,
b.    za III kwartał 2019 roku w dniu 13 listopada 2019 roku.

więcej

8/2019 POL: Uzyskanie warunków przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.) niniejszym informuje, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

więcej

7/2019 POL: Uzyskanie przez spółkę zależną warunków przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej

Zarząd Polenergia S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.) niniejszym informuje, że w dniu 28 stycznia 2019 r. powziął wiadomość, iż Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. („PSE”) w odpowiedzi na wniosek spółki MFW Bałtyk II sp. z o. o.

więcej

6/2019 POL: Zmiany w składzie Zarządu Polenergia S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), działając na podstawie § 5 pkt. 4 i pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) niniejszym informuje, iż w dniu 23 stycznia 2019 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja p. Jacka Głowackiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Emitenta.

Załączniki
  • Notki bio M. Michalski oraz I. Sierżęga

więcej

4/2019 POL: Ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2023

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

więcej

3/2019 POL: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz.

Załączniki
  • WZA 08.01.2019_treść uchwał

więcej

2/2019 POL: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polenergia S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), działając na podstawie § 5 pkt. 4 i pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) niniejszym informuje, iż w dniu 8 stycznia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Emitenta p.

Załączniki
  • Notki bio nowych członków RN

więcej

1/2019 POL: Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), działając na podstawie § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) niniejszym informuje, iż w dniu 7 stycznia 2019 r. Zarząd Emitenta otrzymał rezygnację z pełnienia przez p. Michała Kawę funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

więcej

55/2018 POL: Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2023

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., niniejszym informuje, że zgodnie z ogłoszonymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w dniu 22 grudnia 2018 r.

więcej

OK