Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Sprzedawca zobowiązany

Zgodnie z Decyzją numer DZO.WKP.492.30.120.2018.JJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 października 2018 r. podjętą na podstawie art. 40 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U, z 2018r. poz. 755 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) informujemy, że przedsiębiorstwo energetyczne Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, zostało wyznaczone z urzędu sprzedawcą zobowiązanym na obszarze swojego działania na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.