Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Energia konwencjonalna

Strategicznym celem Polenergii jest między innymi zaspokojenie długoterminowych potrzeb energetycznych kraju. Dalszy rozwój gospodarczy Polski jest nierozerwalnie związany z niezakłóconym dostępem do źródeł energii i ciągłym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Stąd konieczność dalszego inwestowania w nowe źródła wytwórcze. Jednak energetyka odnawialna ze względu na dużą nieprzewidywalność nie może stanowić jedynego źródła energii elektrycznej. Musi być wspierana i uzupełniana (np. w przypadku braku możliwości generacji energii z wiatru z przyczyn atmosferycznych) przez źródła konwencjonalne. Przyłączanie do sieci elektrowni opartych na konwencjonalnych paliwach daje możliwość przyłączania i bilansowania kolejnych źródeł OZE.

Grupa Polenergia inwestuje nie tylko w energię pozyskaną z biomasy i wiatru, lecz posiada w swoim portfolio również  obiekty opalane gazem ziemnym i koksowniczym.  Nowoczesne i wysokosprawne obiekty oparte na gazie są niezbędnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i gwarantują każdemu odbiorcy dostęp do prądu nawet w bezwietrzne i pochmurne dni.