Obrót

Polenergia Obrót to spółka specjalizująca się w hurtowym obrocie energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gwarancjami pochodzenia. 
Od października 2013 roku Spółka jest aktywnym, bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii (TGE S.A.), jednocześnie systematycznie zwiększa liczbę partnerów handlowych na rynkach pozagiełdowych. Od lipca 2016 roku Polenergia Obrót S.A. pełni rolę animatora na trzech rynkach prowadzonych przez TGE S.A. http://www.tge.pl/pl/27/aktualnosci/703/polenergia-obrot-animatorem-na-tge.

Od grudnia 2013 roku Polenergia Obrót jest członkiem giełdy EPEX SPOT SE. Spółka prowadzi działalność na rynku hurtowym energii elektrycznej w Niemczech, z uwzględnieniem transakcji w ramach wymiany międzysystemowej.

Od listopada 2016 roku Spółka prowadzi handel na giełdzie ICE w Londynie w zakresie uprawnień do emisji CO2. Wolumen obrotu dla uprawnień do emisji CO2 systematycznie rośnie i przekroczył już kilka mln EUA.

Pod koniec 2016 roku Polenergia Obrót uzyskała pozwolenia na obrót energią elektryczną w Czechach i na Słowacji. Od marca 2017 r. jest członkiem giełdy OTE oraz OKTE w Czechach i na Słowacji.

Polenergia Obrót jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek w sektorze obrotu energią elektryczną w Polsce. Wolumen obrotu energią elektryczną w roku 2017 wyniósł 25 TWh.
W 2014 roku Spółka uzyskała koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) oraz obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ). Wolumen obrotu gazem ziemnym w roku 2017 osiągnął poziom 6,9 TWh Jednym z priorytetów jest rozwój tej działalności w zakresie handlu hurtowego na rynku giełdowym oraz transakcji OTC i wymiany międzysystemowej.
Z końcem 2017 roku spółka rozpoczęła handel gazem na giełdzie ICE Endex.

Spółka prowadzi ponadto działalność w zakresie obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia, zarówno w zakresie kontraktów długoterminowych, jak i transakcji bieżących. W 2017 roku obrót prawami majątkowymi z OZE przekroczył 2,3 TWh.
Polenergia Obrót jako pierwsza spółka na polskim rynku w 2015 roku zainicjowała transakcje na rynku gwarancji pochodzenia, w imieniu wytwórców z Grupy Kapitałowej Polenergia i do dziś kontynuuje działania w tym zakresie. Wolumen obrotu dla spółek z GK Polenergia osiągnął w 2017 roku 1 TWh

Ważnym obszarem działalności Polenergii Obrót jest świadczenie kompleksowych usług zarządzania portfelem energii elektrycznej, praw majątkowych i emisji CO2 dla spółek Grupy Kapitałowej Polenergia. Współpraca ze spółkami powiązanymi obejmuje pełen łańcuch wartości energetycznych od wytwarzania (farmy wiatrowe, elektrociepłownia, itd.) po sprzedaż i dystrybucję energii do klienta końcowego.

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:
• współtworzenie strategii handlowej i zabezpieczenie portfela,
• zarządzanie ryzykiem,
• usługa bilansowania handlowego (POB),
• usługi prognozowania produkcji farm wiatrowych,
• usługi operatora: handlowego (OH), handlowo – technicznego (OHT), operatora rynku (OR).

Usługi wymienione powyżej są skierowane także do spółek spoza Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności do farm wiatrowych, elektrociepłowni, spółek sprzedażowych.

Polenergia Obrót jest członkiem organizacji branżowych skupiających podmioty działające na rynku energii. Spółka jest członkiem wspierającym Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) oraz regularnym członkiem europejskiej organizacji firm handlowych: European Federation of Energy Traders (EFET).
Polenergia Obrót S.A. była partnerem VI edycji Akademii Energii (2017 r.) realizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi, która została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Energii i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Polenergia Obrót SA
ul. Krucza 24/26,
00-526 Warszawa
tel. (+48) 22 522 39 00
fax: (+48) 22 522 39 95

Zarząd:
Marek Krzysteczko
Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

Zuzanna Barczyk
Menedżer ds. Operacyjnych
zuzanna.barczyk@polenergia.pl

Aleksandra Perlińska-Dąbrowska
Menedżer ds. Rozliczeń, Prokurent

aleksandra.perlinska@polenergia.pl

backoffice@polenergia.pl

remit@polenergia.pl