Serwis Korporacyjny

Polityka prywatności

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Polityka prywatności

Grupa Polenergia dba o ochronę danych osobowych użytkowników serwisu. Wierzymy, że przejrzystość działań stanowi podstawę dobrej współpracy, a przestrzeganie przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych jest dla nas i naszych pracowników bardzo ważne. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najistotniejsze pytania odnośnie przetwarzania Państwa danych przez Polenergia w ramach korzystania z naszej strony internetowej.

Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnej treści niniejszej Polityki prywatności, gdyż w związku z ciągłym rozwojem naszej firmy zmianom mogą podlegać również przyjęte przez nas procedury przetwarzania danych osobowych.

1. Kto decyduje o stronie internetowej www.polenergia.pl?

Strona internetowa www.polenergia.pl jest własnością Grupy Polenergia, a jedna z naszych spółek – Polenergia S.A. – jest administratorem danych w odniesieniu do wszelkich zebranych tą drogą danych osobowych. Dbamy o ochronę prywatności informacji, jakie możemy gromadzić  na  temat  osób  odwiedzających  naszą  witrynę, dlatego mają one zbiorczą i bezosobową formę.  Za pomocą plików cookies (niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych) Grupa Polenergia może zbierać informacje o tym, w jaki sposób i jak często korzystają Państwo z naszej witryny. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdują się w naszej Polityce Cookies.

2. Kto decyduje o przetwarzaniu Państwa danych?

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Polenergia S.A. (KRS 0000026545, NIP: 5261888932) z siedzibą w Warszawie, 00-526, przy ul. Kruczej 24/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe

Polenergia może przetwarzać dane osobowe zapisywane w plikach cookies oraz dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym znajdującym się w serwisie. Należą do nich zwykłe dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, ale może być konieczne do umożliwienia nam przedstawienia Państwu ofert dotyczących produktów i usług spółek z grupy Polenergia, w tym imię i nazwisko/nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy miejsca zamieszkania oraz opcjonalne dane dotyczące rocznego zużycia energii i obecnego sprzedawcy energii elektrycznej lub inne dane zawarte na załączonej przez Państwa fakturze/umowie dotyczącej sprzedaży energii. W ramach korzystania przez Państwa z serwisu Polenergia nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia bądź poprawy funkcjonowania serwisu (pliki cookies) oraz w celu umożliwienia nam wybrania dla Państwa oferty i jej przedstawienia za pomocą wskazanych przez Państwa środków komunikacji (dane wskazane w formularzu kontaktowym), na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f RODO).

4. Kto ma dostęp do Państwa danych?

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

a) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:

 • podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
 • zewnętrzni dostawcy plików cookies

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:

 • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
 • podmioty, które świadczą usługi Contact Center oraz punkty partnerskie, które świadczą usługi pośrednictwa sprzedaży,
 • agencje sprzedaży online, mobile,
 • podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
 • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i te które organizują konkursy,
 • podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
 • podmioty, które świadczą pośrednictwo w rozwoju produktów i usług oraz obsłudze Klienta.

Polenergia zobowiązuje zewnętrznych dostawców do zachowania poufności przetwarzanych danych oraz przyjęcia adekwatnych środków techniczno-organizacyjnych w celu ich ochrony przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą lub zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nadużyciem lub innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z kolei dane zbierane za pomocą plików cookies wykorzystywane są wyłącznie przez Grupę Polenergia do poprawienia jakości naszej strony internetowej oraz w celach statystycznych.

5. Jak dbamy o Państwa dane?

Polenergia zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych osobowych użytkowników serwisu.

Nadzorujemy przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych określonych w wewnętrznych procedurach pozostających w zgodzie z przepisami RODO. Nasze systemy IT są regularnie kontrolowane pod kątem możliwych słabości i ataków, a nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków w sposób minimalizujący ryzyko naruszeń.

6. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Polenergia gromadzi dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych. W przypadku celów marketingowych, o których mowa powyżej, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mogą Państwo również w dowolnym momencie cofnąć zgodę na określoną formę kontaktu lub obie zgody na wskazane formy kontaktu.

7. Jakie przysługują Państwu prawa?

Zapewniamy realizację Państwa praw zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Dostęp do danych osobowych

 • W każdym momencie mają Państwo prawo żądania udostępnienia informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Polenergia.
 • Polenergia zobowiązana jest dostarczyć bezpłatnie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 • Jeżeli żądanie udostępnienia danych skierowane zostanie do Polenergii drogą elektroniczną i nie otrzymamy informacji na temat innego preferowanego sposobu udzielenia informacji, kopia zostanie przekazana drogą e-mailową.

Sprostowanie danych osobowych

 • Mogą Państwo poprosić  o  aktualizację  posiadanych  przez  Polenergia  informacji,  a  więc o sprostowanie danych osobowych w formie zmiany nieprawidłowości lub uzupełnienia niekompletnych informacji.

Sprzeciw wobec przetwarzania i usunięcie danych osobowych

 • Przysługuje Państwu tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, a więc żądanie usunięcia przetwarzanych przez Polenergia danych.
 • Usunięcie danych nastąpi w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadku, gdy nie występują żadne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez Polenergia oraz w każdym wypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 • Zapewniamy, że zgodnie z zasadą minimalizacji danych Państwa dane osobowe będą usuwane w każdym przypadku, gdy ustał cel przetwarzania, bądź zaistnieje konieczność ich usunięcia w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym.

Przenoszenie danych osobowych

 • Klienci Polenergia   mają   prawo   otrzymać   przetwarzane   przez   nas   dane   osobowe   w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe osobie trzeciej (innemu administratorowi) bez przeszkód ze strony Polenergia.

Ograniczenie przetwarzania danych

 • Polenergia realizuje prawo do ograniczenia przetwarzania w sytuacji, gdy: otrzymamy od Państwa żądanie takiego działania w zamian za usunięcie danych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych; kwestionują Państwo prawidłowość danych – do czasu zweryfikowania ich prawidłowości; ustał cel przetwarzania, ale dane są Państwu niezbędne w ramach procesów związanych z roszczeniami.

W celu realizacji Państwa praw, zgłaszania żądań oraz zadawania pytań odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@polenergia.pl. Państwa zgłoszenia będą obsługiwane w terminie 30 dni od dnia uzyskania zgłoszenia. W przypadku napotkania problemów z realizacją zgłoszenia lub w sytuacji niemożliwości jego realizacji, osoba wyznaczona przez spółkę Polenergia odpowie na Państwa zgłoszenie w tym samym terminie, wraz z podaniem przyczyn odmowy lub przedłużenia terminu realizacji żądania. Co do zasady, realizacja Państwa praw jest wykonywana bezpłatnie i bez ograniczeń co do częstotliwości, chyba że zapytania mają charakter ustawiczny.

Jeżeli nie sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom w zakresie ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw, mogą Państwo złożyć skargę do polskiego organu nadzoru, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@giodo.gov.pl

8. Jak mogą Państwo skontaktować się z nami?

Jesteśmy stale do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt e-mailowy, telefoniczny bądź listowny.

Polenergia S.A.

ul. Krucza 24/26

00-526 Warszawa

tel:  +48 22 522 39 00

e-mail: rodo@polenergia.pl

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close