Serwis
korporacyjny

Walne zgromadzenia

Kontrast
Wielkość liter - A +

Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

Rodzaj
Walne zgromadzenie
Data
18/06/2021
Godzina
15:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) w zw. z art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania Akcjonariusza złożone w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Emitenta, zwołanym na dzień 18 czerwca 2021 r.

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Rodzaj
Walne zgromadzenie
Data
18/06/2021
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r., o godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

W załączeniu:

 1. ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 2. projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;
 3. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
 4. wzory pełnomocnictw;
 5. regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
 6. sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.;
 7. raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Zmiana porządku obrad ZWZA

Rodzaj
Walne zgromadzenie
Data
18/06/2021
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 22 maja 2021 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r., dokonanej na skutek żądań akcjonariuszy Emitenta – BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie oraz Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie „Akcjonariusze”).
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu nowych punktów:

 1. podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stanisławskiego w skład Rady Nadzorczej;
 2. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marjolein Helder ze składu Rady Nadzorczej.
 3. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Ignacio Paz-Ares Aldanondo;
 4. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Thomasa Josepha O’Briena;
 5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
 6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Mansa Investments sp. z o.o. i BIF IV Europe Holdings Limited uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki  oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki.

Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, porównanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu z projektowanymi zmianami oraz projekt opinii Zarządu Emitenta w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Zmiana projektów uchwał ZWZA

Rodzaj
Walne zgromadzenie
Data
18/06/2021
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021, 22/2021, 24/2021 oraz 25/2021, informuje, że w dniu 11 czerwca 2021 r. otrzymał wniosek akcjonariuszy współkontrolujących Emitenta, tj. Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited (dalej łącznie „Akcjonariusze”), dotyczący zmiany projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 czerwca 2021 r. (dalej: „WZA”) („Wniosek”). Wniosek został złożony w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Proponowane przez Akcjonariuszy zmiany odnoszą się do projektów uchwał dotyczących:

 1. 1. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki – pkt 18 porządku obrad WZA;
 2. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – pkt 19 porządku obrad WZA;
 3. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Akcjonariuszom uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki – pkt 20 porządku obrad WZA.

Projekty zamieszczone we Wniosku zastępują uchwały zgłoszone przez Akcjonariuszy w żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA z dnia 28 maja 2021 r.

Wniosek wraz z propozycją zmienionych projektów uchwał oraz opinia Zarządu Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Zmiana projektów uchwał ZWZA

Rodzaj
Walne zgromadzenie
Data
18/06/2021
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2021, 22/2021, 24/2021, 25/2021 oraz 27/2021, informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. otrzymał wniosek akcjonariuszy współkontrolujących Emitenta, tj. Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited (dalej łącznie „Akcjonariusze”), dotyczący zmiany projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 czerwca 2021 r. (dalej: „WZA”) („Wniosek”). Wniosek został złożony w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Proponowane przez Akcjonariuszy zmiany odnoszą się do projektów uchwał dotyczących:

 1. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – pkt 19 porządku obrad WZA;
 2. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Akcjonariuszom uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki – pkt 20 porządku obrad WZA.

Projekty zamieszczone we Wniosku zastępują uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółki oraz uchwały dotyczącej przyznania Akcjonariuszom uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki zgłoszonych przez Akcjonariuszy w żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA z dnia 11 czerwca 2021 r.

Wniosek wraz z propozycją zmienionych projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Rodzaj
Walne zgromadzenie
Data
19/05/2020
Godzina
11:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu  zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym zwołuje e-Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r., o godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

W załączeniu:

 1. ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 2. projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;
 3. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
 4. wzory pełnomocnictw;
 5.  regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nagranie z posiedzenia

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close