Serwis Korporacyjny

Walne zgromadzenia

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Walne zgromadzenia

Transmisja obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 13 marca 2024 r

Rodzaj
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
13/03/2024
Godzina
12:00

Pliki do pobrania

Brak plików do pobrania

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rodzaj
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
13/03/2024
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

 

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz 4021 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 13 marca 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

Załączniki:

 1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;
 4. proponowane zmiany Statutu Spółki;
 5. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
 6. wzory pełnomocnictw;
 7. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;
 8. klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 8 maja 2023 r

Rodzaj
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
08/05/2023
Godzina
12:00

Pliki do pobrania

Brak plików do pobrania

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rodzaj
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
08/05/2023
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie „Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 8 maja 2023 r., o godzinie 12:00 w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa sala konferencyjna, IV piętro.

W załączeniu:

 1.  ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;
 3. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
 4. wzory pełnomocnictw;
 5. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;
 6. sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022, obejmujące sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022;
 7. sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.;
 8. raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
 9. klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rodzaj
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
03/04/2023
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 r., o godzinie 12:00 w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

W załączeniu:

 1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;
 3. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. (tekst jednolity uwzględniający proponowane zmiany);
 4. proponowane zmiany Statutu Spółki;
 5. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
 6. wzory pełnomocnictw;
 7. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;
 8. klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Transmisja obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 3 kwietnia 2023 r.

Rodzaj
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
03/04/2023
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Pliki do pobrania

Brak plików do pobrania

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rodzaj
Walne zgromadzenie
Data
11/05/2022
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r., o godzinie 12.00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa.

W załączeniu:

 1. ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 2. projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;
 3. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
 4. wzory pełnomocnictw;
 5. sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021;
 6. sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.
 7. raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 maja 2022 r

Rodzaj
Walne zgromadzenie
Data
11/05/2022
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Pliki do pobrania

Brak plików do pobrania

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

Rodzaj
Walne zgromadzenie
Data
18/06/2021
Godzina
15:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) w zw. z art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania Akcjonariusza złożone w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Emitenta, zwołanym na dzień 18 czerwca 2021 r.

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Rodzaj
Walne zgromadzenie
Data
18/06/2021
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r., o godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

W załączeniu:

 1. ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 2. projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;
 3. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
 4. wzory pełnomocnictw;
 5. regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
 6. sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.;
 7. raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Zmiana porządku obrad ZWZA

Rodzaj
Walne zgromadzenie
Data
18/06/2021
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 22 maja 2021 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r., dokonanej na skutek żądań akcjonariuszy Emitenta – BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie oraz Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie „Akcjonariusze”).
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu nowych punktów:

 1. podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stanisławskiego w skład Rady Nadzorczej;
 2. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marjolein Helder ze składu Rady Nadzorczej.
 3. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Ignacio Paz-Ares Aldanondo;
 4. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Thomasa Josepha O’Briena;
 5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
 6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Mansa Investments sp. z o.o. i BIF IV Europe Holdings Limited uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki  oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki.

Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, porównanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu z projektowanymi zmianami oraz projekt opinii Zarządu Emitenta w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Zmiana projektów uchwał ZWZA

Rodzaj
Walne zgromadzenie
Data
18/06/2021
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021, 22/2021, 24/2021 oraz 25/2021, informuje, że w dniu 11 czerwca 2021 r. otrzymał wniosek akcjonariuszy współkontrolujących Emitenta, tj. Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited (dalej łącznie „Akcjonariusze”), dotyczący zmiany projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 czerwca 2021 r. (dalej: „WZA”) („Wniosek”). Wniosek został złożony w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Proponowane przez Akcjonariuszy zmiany odnoszą się do projektów uchwał dotyczących:

 1. 1. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki – pkt 18 porządku obrad WZA;
 2. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – pkt 19 porządku obrad WZA;
 3. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Akcjonariuszom uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki – pkt 20 porządku obrad WZA.

Projekty zamieszczone we Wniosku zastępują uchwały zgłoszone przez Akcjonariuszy w żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA z dnia 28 maja 2021 r.

Wniosek wraz z propozycją zmienionych projektów uchwał oraz opinia Zarządu Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Zmiana projektów uchwał ZWZA

Rodzaj
Walne zgromadzenie
Data
18/06/2021
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2021, 22/2021, 24/2021, 25/2021 oraz 27/2021, informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. otrzymał wniosek akcjonariuszy współkontrolujących Emitenta, tj. Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited (dalej łącznie „Akcjonariusze”), dotyczący zmiany projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 czerwca 2021 r. (dalej: „WZA”) („Wniosek”). Wniosek został złożony w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Proponowane przez Akcjonariuszy zmiany odnoszą się do projektów uchwał dotyczących:

 1. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – pkt 19 porządku obrad WZA;
 2. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Akcjonariuszom uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki – pkt 20 porządku obrad WZA.

Projekty zamieszczone we Wniosku zastępują uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółki oraz uchwały dotyczącej przyznania Akcjonariuszom uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki zgłoszonych przez Akcjonariuszy w żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA z dnia 11 czerwca 2021 r.

Wniosek wraz z propozycją zmienionych projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Rodzaj
Walne zgromadzenie
Data
19/05/2020
Godzina
11:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Krucza 24/26

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu  zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym zwołuje e-Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r., o godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

W załączeniu:

 1. ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
 2. projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;
 3. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
 4. wzory pełnomocnictw;
 5.  regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nagranie z posiedzenia

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close