Serwis Korporacyjny

Prawie 310 mln zł zysku EBITDA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Prawie 310 mln zł zysku EBITDA i 170 mln zł zysku netto. Grupa Polenergia publikuje wyniki za pierwsze półrocze 2023 roku

Polenergia opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2023 roku. Największa polska prywatna grupa energetyczna osiągnęła w tym okresie skorygowany wynik EBITDA
na poziomie 308,9 mln zł oraz zysk netto na poziomie 169,8 mln zł. Odpowiada za to przede wszystkim wyższy wynik segmentu farm wiatrowych. – Z każdym rokiem wytwarzamy coraz więcej zielonej energii. Wraz z nią rośnie też rola naszej Grupy w postępującej transformacji energetycznej – mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergia S.A.

W pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy był wyższy o 97,5 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto zanotował wzrost o 50,8 mln zł w stosunku do wyniku z pierwszego półrocza 2022 roku. Największy wpływ miał na to wyższy wynik segmentu farm wiatrowych (o 66,9 mln zł), co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoczęcia eksploatacji farm wiatrowych Dębsk i Kostomłoty.

Polenergia rozwija się w niezwykle dynamicznym tempie. Z każdym kolejnym rokiem oddajemy do użytku nowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne i produkujemy coraz więcej zielonej energii. Wraz z nią rośnie też rola naszej Grupy w postępującej transformacji energetycznej. To ważna informacja także dla naszych klientów, którzy stoją dziś przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z dekarbonizacją.

dr Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Wyższy skorygowany wynik EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano również w segmencie obrotu i sprzedaży (o 42,8 mln zł), co jest głównie konsekwencją wyższych wyników na handlu energią z aktywów OZE, agregacji OZE oraz handlu certyfikatami z farm wiatrowych. Wynik został częściowo skompensowany przez niższy wynik w segmencie dystrybucji (o 6,5 mln zł), segmencie niealokowanych (o 4,5 mln zł) oraz fotowoltaiki (o 1,2 mln zł).

Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia w pierwszym półroczu 2023 roku były niższe o 974,9 mln zł, co jest spowodowane głównie niższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży (o 1 113,8 mln zł), skompensowanymi częściowo przez wyższe przychody w segmentach lądowych farm wiatrowych (o 83,3 mln zł), gazu i czystych paliw (o 34,9 mln zł) oraz dystrybucji (o 15,9 mln zł).

Wyniki za drugi kwartał 2023

W drugim kwartale 2023 roku, w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku, Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 33,8 mln zł. Wpływ na to miały głównie wyższe przychody w segmencie gazu i czystych paliw (o 45,5 mln zł) oraz lądowych farm wiatrowych (o 11,2 mln zł), skompensowane częściowo przez niższe przychody w segmencie obrotu i sprzedaży (o 32,2 mln zł). Skorygowany wynik EBITDA w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 107,6 mln zł i był wyższy o 75,2 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie 2022 roku.

Przyczyniły się do tego głównie wyższe wyniki w segmencie obrotu i sprzedaży (o 66,5 mln zł) przede wszystkim w efekcie wyższych wyników na: handlu energią z aktywów OZE, sprzedaży energii, agregacji OZE, handlu energią elektryczną i obsłudze biznesu oraz pozostałej działalności uwzględniającej głównie sprzedaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz w segmencie gazu i czystych paliw (o 7,8 mln zł) w związku z wyższym wynikiem optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna oraz wyższej marży na sprzedaży ciepła.

Nowe projekty OZE

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa prowadziła prace w celu realizacji kolejnych projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Projekt Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW w styczniu tego roku uzyskał koncesję na wytwarzanie zielonej energii. Projekt Farmy Wiatrowej Piekło o mocy 13,2 MW w maju 2023 roku uzyskał Pozwolenie na Użytkowanie, a w sierpniu 2023 roku koncesję. Projekt Farmy Wiatrowej Grabowo o mocy 44 MW w lipcu 2023 roku uzyskał Pozwolenie na Użytkowanie. W zaawansowanej fazie budowy jest projekt Farmy Fotowoltaicznej Strzelino o mocy 45,2 MW. Prace budowlano-instalacyjne przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ich zakończenie planowane jest w grudniu, a uzyskanie koncesji w pierwszym kwartale 2024 roku.

Grupa kontynuuje też prace rozwojowe w segmencie morskich farm wiatrowych, przygotowując się do realizacji swojej strategicznej inwestycji – budowy trzech projektów MFW Bałtyk I, II i III o łącznej mocy do 3000 MW zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Polenergia realizuje je we współpracy z norweskim Equinor. W kwietniu 2023 roku spółki MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III zawarły z SIF Netherlands B.V. umowy o wybór preferowanego dostawcy i rezerwację mocy produkcyjnych na potrzeby produkcji monopali, pełniących rolę fundamentów pod turbiny wiatrowe dla każdego z projektów.

Rozwój programu wodorowego

Polenergia aktywnie rozwija też program wodorowy, którego celem jest przedłużenie obecnego łańcucha wartości Grupy o wykorzystanie energii elektrycznej do produkcji odnawialnego wodoru. Będzie on wytwarzany w procesie elektrolizy wody z wykorzystaniem energii elektrycznej produkowanej w odnawialnych źródłach energii. Realizacja programu obejmuje opracowanie nowych modeli biznesowych oraz budowę jednostek wytwarzania wodoru. W ramach programu Grupa przygotowuje do podjęcia ostatecznych decyzji inwestycyjnych trzy projekty: H2Silesia, H2HUB Nowa Sarzyna oraz eFuels. Decyzje inwestycyjne są uzależnione od zabezpieczenia odpowiedniej struktury komercyjnej, finansowania i zgód korporacyjnych.

Projekty wodorowe to bardzo ważny element strategii Polenergii. W jej ramach rozwijamy m.in. koncepcję budowy wielkoskalowej fabryki zielonego wodoru o mocy 105MW na Górnym Śląsku czy instalację o mocy 5 MW, wraz z dwiema stacjami tankowania pojazdów, na Podkarpaciu. Potencjał zielonego wodoru jest ogromny, dlatego Grupa codziennie pracuje nad możliwościami jego wykorzystania jako zeroemisyjnego paliwa, nośnika energii czy ważnego surowca dla przemysłu.

Iwona Sierżęga

Członkini Zarządu Polenergia S.A.

Projekt H2Silesia zakłada budowę instalacji produkcji odnawialnego wodoru o mocy 105 MW na potrzeby przemysłu ciężkiego i transportu zeroemisyjnego, zlokalizowanej na Górnym Śląsku. Planowana instalacja będzie w stanie wyprodukować ok. 13 000 ton wodoru rocznie. Projekt H2HUB Nowa Sarzyna zakłada budowę pilotażowej instalacji produkcji odnawialnego wodoru o mocy nominalnej ok. 5 MW, co pozwoli na maksymalną produkcję ok. 500 ton rocznie. Instalacja będzie zlokalizowana w Nowej Sarzynie na terenie Elektrociepłowni Nowa Sarzyna.

W ramach długofalowego rozwoju działalności biznesowej Polenergii, prowadzony jest też projekt o nazwie eFuels, który ma na celu przygotowanie Grupy do uczestnictwa w gospodarce wodorowej nie tylko w zakresie wytwarzania odnawialnego wodoru, ale także w jego przetwarzaniu na produkty pochodne. Celem projektu jest wykorzystanie odnawialnego wodoru do produkcji metanolu i odnawialnego paliwa lotniczego. Paliwo powstałe w rezultacie projektu pozwoli na obniżenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie lotniczym, bez potrzeby budowy nowej infrastruktury, baz paliwowych oraz opracowywania nowych konstrukcji samolotów.

7 czerwca 2023 roku spółka zależna Polenergia H2HUB Nowa Sarzyna zawarła z norweską spółką Hystar AS umowę dostawy oraz uruchomienia elektrolizera o mocy 5 MW i jego długoterminową umowę serwisową. W tym samym dniu została zawarta umowa o współpracy z Międzynarodową Korporacją Finansową („IFC”), należącą do Grupy Banku Światowego celem sfinansowania kosztów rozwoju Projektu H2HUB Nowa Sarzyna, który obejmuje wytwórnię wodoru wraz z dwoma stacjami tankowania oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Ponadto, w dniu 27 czerwca 2023 roku została podpisana z NFOŚiGW umowa o dofinansowanie projektu budowy dwóch stacji tankowania wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w dwóch lokalizacjach: na terenie graniczącym z Elektrociepłownią Nowa Sarzyna oraz w Rzeszowie. Łączna kwota przyznanego dofinansowania w formie dotacji wyniesie do 20 mln zł.

Działalność spółek

Spółka Polenergia Sprzedaż kontynuuje sprzedaż energii wytworzonej w grupowych źródłach odnawialnych. Odbiorcami są klienci biznesowi oraz indywidualni (B2B oraz B2C). Zielona energia produkowana w aktywach wytwórczych Grupy sprzedawana jest w standardzie Energia 2051. W ramach współpracy wewnątrzgrupowej przygotowano, wdrożono i zaoferowano produkty łączące instalację paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii oraz dostawy zielonej energii.

Spółka Polenergia Fotowoltaika w ramach prowadzonej działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2023 zainstalowała 25,8 MW paneli fotowoltaicznych, a w segmencie pomp ciepła 251 sztuk tych urządzeń. Rozpoczęto także sprzedaż i instalację magazynów energii. Kontynuowano sprzedaż usług w segmencie korporacyjnym (duże instalacje pow. 50 kW). Trwają także prace rozwojowe nad nowymi produktami, zarówno samodzielnie przez Spółkę, jak i we współpracy z Polenergią Sprzedaż.

Spółka Polenergia eMobility aktywnie pozyskuje lokalizacje pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie całego kraju. Uruchomione zostały już 24 stacje posiadające w sumie 33 punkty ładowania. Spółka rozwija dedykowany software do obsługi stacji ładowania, a także do obsługi klientów, kontynuując jednocześnie rozwój funkcjonalności systemu oraz aplikacji klienckiej. Poza inwestycjami w sieć stacji ogólnodostępnych spółka przygotowała oraz wdrożyła do sprzedaży komercyjną ofertę w zakresie elektromobilności obejmującą sprzedaż stacji ładowania, usług technicznych oraz usług związanych z zarządzaniem stacjami ładowania.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close