Serwis Korporacyjny

OŚWIADCZENIE KDPW DOTYCZĄCE ZAWARCIA ZE SPÓŁKĄ...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

OŚWIADCZENIE KDPW DOTYCZĄCE ZAWARCIA ZE SPÓŁKĄ UMOWY O REJESTRACJĘ PRAW DO AKCJI (PDA)

26/10/2023 12:01

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie nr 998/2023 dotyczące zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW („Depozyt”) 10.416.667 (słownie: dziesięć milionów czterysta szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii AB Spółki („PDA”) oraz oznaczenia ich kodem ISIN PLPLSEP00153 („Oświadczenie”).

Zgodnie z treścią Oświadczenia: (i) warunkiem rejestracji PDA w Depozycie jest dopuszczenie PDA do obrotu na rynku regulowanym; oraz (ii) rejestracja PDA w Depozycie nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu PDA do obrotu na rynku regulowanym.

Pełna treść Oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje Spółki, a tym samym nie stanowią, ani nie należy ich interpretować jako oferty, próby pozyskania lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych Spółki ani zachętę / rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej.

Prospekt Spółki zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 września 2023 r. stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokumentu zawierający informację o Spółce i ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii AB Spółki. Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 11 września 2023 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://www.polenergia.pl/dla-inwestorow/oferta-publiczna-akcji/oferta-publiczna-akcji-2023/) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w Ofercie (Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie).

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są również przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close