Serwis Korporacyjny

PRZYSTĄPIENIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ DO REALIZACJI...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

PRZYSTĄPIENIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ DO REALIZACJI PLANU INWESTYCYJNEGO

15/01/2021 13:13

Raport bieżący 1/2021

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 15 stycznia 2021 r. spółka zależna – Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) – po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych oraz po uzyskaniu finansowania dłużnego – podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji planu inwestycyjnego na lata 2021-2026 („Plan inwestycyjny”). Plan inwestycyjny przewiduje realizację inwestycji w zakresie zaprojektowania i wybudowania infrastruktury elektroenergetycznej służącej do zasilania nowych obiektów i odbiorców, głównie w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych. Celem realizacji przedmiotowego planu inwestycyjnego jest wzrost wartości aktywów regulowanych w Spółce oraz istotnego zwiększenia bazy klientów końcowych. Działania te wpisują się w realizację opublikowanej w maju 2020 roku Strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024.

Łączna kwota nakładów przewidzianych w Planie inwestycyjnym to 105 mln złotych. Realizacja Planu inwestycyjnego zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki oraz z kredytu bankowego w kwocie 75,3 mln złotych uzyskanego na podstawie umowy zmieniającej, do umowy kredytu z dnia 21 listopada 2018 r. zawartej przez Spółkę z bankiem ING Bank Śląski S.A. w dniu 15 stycznia 2021 r.

Kredyt jest oprocentowany według stawki zmiennej opartej o WIBOR 3M, powiększonej o marżę określoną w umowie kredytu. Przewidziana została roczna karencja w spłacie kredytu, po upływie której kredyt będzie amortyzowany w okresach kwartalnych, zaś ostateczny termin spłaty kredytu to listopad 2029 r.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close