Serwis Korporacyjny

Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Polenergia...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Polenergia S.A. w drodze dziedziczenia

14/06/2018 15:00

Raport bieżący 15/2018

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wypełniając obowiązek wynikający z przepisu art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.12) niniejszym informuje, iż w dniu 14 czerwca 2018 r. otrzymał od Pani Dominiki Kulczyk oraz od Pana Sebastiana Kulczyka zawiadomienie o następującej treści:

„W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa”), Sebastian Kulczyk oraz Dominika Kulczyk zawiadamiają niniejszym, że na skutek pośredniego nabycia w dniu 13 czerwca 2018 roku, 22.811.757 (słownie: dwudziestu dwóch milionów ośmiuset jedenastu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji Polenergia S.A. („Spółka”) przekroczyli próg 50 % (słownie: pięćdziesięciu procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że na skutek pośredniego nabycia akcji Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Sebastian Kulczyk stał się podmiotem pośrednio dominującym wobec Spółki.

Pośrednie nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku dziedziczenia, przy czym wydanie udziałów i konstytutywny wpis do cypryjskiego rejestru spółek nastąpiły w dniu 13 czerwca 2018 roku.

Podstawą dziedziczenia był pozostawiony przez Dr Jana Kulczyka testament sporządzony zgodnie z prawem szwajcarskim. W skład masy spadkowej wchodziło m.in. 100% (słownie: sto procent) udziałów w spółce Luglio Limited („Luglio”), spółce prawa cypryjskiego, będącej podmiotem dominującym wobec Kulczyk Investments S.A. („KI”), która – za pośrednictwem Mansa Investments sp. z o.o. – posiada 22.811.757 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 22.811.757 (słownie: dwudziestu dwóch milionów ośmiuset jedenastu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z prawem cypryjskim nabycie udziałów w Luglio wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru i następuje z chwilą dokonania tego wpisu.

W dniu 13 czerwca 2018 roku zgodnie z certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki w Nikozji Sebastian Kulczyk oraz Dominika Kulczyk zostali wpisani do cypryjskiego rejestru spółek jako współwłaściciele 100% udziałów Luglio i z tym dniem nabyli 100% (słownie: sto procent) udziałów w Luglio. Zgodnie z prawem cypryjskim Sebastian Kulczyk oraz Dominika Kulczyk są współwłaścicielami 100% (słownie: sto procent) udziałów Luglio, przy czym w świetle prawa cypryjskiego każde z nich jest uważane za właściciela wszystkich udziałów objętych współwłasnością. Jednocześnie, zgodnie z prawem cypryjskim, w przypadku gdy udziały w spółce są przedmiotem współwłasności, jeden z współwłaścicieli musi być wpisany do cypryjskiego rejestru spółek, prowadzonego przez sekretarza spółki, jako tzw. starszy wspólnik (ang. senior shareholder).

Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk nie zawarli porozumienia odnośnie do sposobu wykonywania praw z udziałów w Luglio, w szczególności odnośnie do wykonywania prawa głosów z tych udziałów. W przypadku braku porozumienia pomiędzy współwłaścicielami odnośnie do sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów, prawo cypryjskie przyznaje starszemu wspólnikowi głos decydujący.

Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że starszym wspólnikiem Luglio jest Sebastian Kulczyk, a tym samym Sebastian Kulczyk (samodzielnie) – w związku z posiadaniem statusu i uprawnień starszego wspólnika – jest podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że przed nabyciem akcji, o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu nie posiadali (bezpośrednio ani pośrednio) akcji Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że obecnie każde z nich posiada pośrednio 22.811.757 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 22.811.757 (słownie: dwudziestu dwóch milionów ośmiuset jedenastu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że akcje objęte niniejszym zawiadomieniem posiadają za pośrednictwem Luglio, KI oraz Mansa Investments sp. z o.o. Żadne inne podmioty zależne od Sebastiana Kulczyka lub Dominiki Kulczyk nie posiadają akcji Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byliby uprawnieni lub zobowiązani Sebastian Kulczyk bądź Dominika Kulczyk, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0 (słownie: zero).

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).”

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close