Serwis Korporacyjny

Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekt rekompensat KDT za rok 2017 dla spółki zależnej Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

26/07/2018 10:30

Raport bieżący 28/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), niniejszym informuje, że powziął wiadomość o doręczeniu w dniu 25 lipca 2018 r. do spółki zależnej Emitenta Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) dotyczących ustalenia korekt rocznych kosztów osieroconych, kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego („rekompensat KDT”) za 2017 rok należnych wyżej wskazanej spółce zależnej Emitenta na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, ze zmianami).

Zgodnie z decyzjami Prezesa URE wysokość korekt rocznych rekompensat KDT powstałych w Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. za 2017 r. została ustalona na ok. (+) 47,6 mln PLN. Emitent uważa te kwoty za bezsporne.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close