Serwis Korporacyjny

Powołanie nowego członka rady nadzorczej

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Powołanie nowego członka rady nadzorczej

17/11/2020 19:25

Raport bieżący z plikiem 28/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 17 listopada 2020 r. otrzymał od akcjonariusza Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Mansa”) oświadczenie, w którym Mansa korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 10.2 lit. a) Statutu Spółki, powołała z dniem 17 listopada 2020 r. pana Grzegorza Stanisławskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Grzegorz Stanisławski oświadczył, że: (i) nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która to działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki; (ii) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz; (iii) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej pana Grzegorza Stanisławskiego zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757, ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close