Serwis Korporacyjny

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

25/10/2018 17:40

Raport bieżący 38/2018

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.12) niniejszym informuje, iż w dniu 25 października 2018 r. otrzymał zawiadomienie od Mansa Investments sp. z o.o. („Mansa”) o zmianie stanu posiadania.

Mansa poinformowała Spółkę, iż na skutek rozliczenia w dniu 25 października 2018 r. związanych z ogłoszonym w dniu 27 sierpnia 2018 r. przez Panią Dominikę Kulczyk oraz Mansa wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki transakcji nabycia przez Mansa 655.286 akcji Spółki, udział Mansa w ogólnej liczbie akcji w kapitale zakładowym Spółki zwiększył się 1,44 p.p oraz udział Mansa w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zwiększył się o 1,44 p.p.

Poniżej Spółka przekazuje treść zawiadomienia Mansa o zmianie stanu posiadania.

„Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) w imieniu spółki Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, Polska („Mansa”), niniejszym zawiadamiamy, że w wyniku rozliczenia w dniu 25 października 2018 r. związanych z ogłoszonym w dniu 27 sierpnia 2018 r. przez Panią Dominikę Kulczyk oraz Mansa wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) transakcji nabycia przez Mansa 655.286 akcji Spółki („Transakcja”), udział Mansa w ogólnej liczbie akcji w kapitale zakładowym Spółki zwiększył się 1,44 p.p oraz udział Mansa w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zwiększył się o 1,44 p.p.

Przed przeprowadzeniem Transakcji, w posiadaniu Mansa znajdowało się 22.811.757 akcji Spółki, stanowiących 50,2% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 22.811.757 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 50,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po przeprowadzeniu Transakcji w posiadaniu Mansa znajduje się 23.467.043 akcje Spółki, stanowiące 51,64% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 23.467.043 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmioty zależne Mansa nie posiadają akcji Spółki.

Mansa nie zawarła umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Mansa nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Mansa nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.”

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close