Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE ISTOTNYCH TRANSAKCJI PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE ISTOTNYCH TRANSAKCJI PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE

14/04/2020 13:37

Raport bieżący 7/2020

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 14 kwietnia 2020 roku zostały zawarte umowy pożyczek do maksymalnej łącznej wysokości 233.000.000 zł („Umowy Pożyczek”), przez spółkę Mansa Investments sp. z o.o. („Mansa”) jako pożyczkodawcę, ze spółkami zależnymi Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. (Farma Wiatrowa Dębsk), Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o.o. (Farma Wiatrowa Kostomłoty) oraz Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo sp. z o.o. (Farma Wiatrowa Szymankowo) jako pożyczkobiorcami.

Umowy Pożyczek są oparte na warunkach rynkowych, co zostało potwierdzone opinią niezależnego doradcy. Ponadto, zawierają klauzule renegocjacyjne dot. zmiany oprocentowania w przypadku znaczącej zmiany sytuacji rynkowej.

W związku z powyższym, Emitent zawarł ze spółką dominującą – Mansa, trzy umowy poręczenia, które będą zabezpieczały spłatę pożyczek wynikających z Umów Pożyczek, przy czym każda umowa poręczenia zabezpiecza 150% kwoty udzielonej pożyczki.

Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na zawarcie powyższych transakcji, na mocy uchwały z dnia 14 kwietnia 2020 roku, podjętej w trybie art. 90i ust. 3 art. 90i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close