Serwis Korporacyjny

Polityka dywidendowa

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Polityka dywidendowa

17/02/2016 20:43

Raport bieżący 5/2016

Polenergia S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 17 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała (i) wniosek Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy w roku 2016 oraz (ii) Politykę dywidendową.

Dywidendy do wypłaty w roku 2016

Zarząd Spółki będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie części kapitału rezerwowego przeznaczonego w kwocie 22.721.774,50 zł na wypłatę dywidendy w roku 2016 wynoszącej 0,5 zł na jedną akcję r.

Polityka dywidendowa Polenergia S.A.

Zarząd Spółki mając na uwadze coraz lepsze wyniki finansowe osiągane przez Grupę Polenergia S.A. („Grupa”) zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy na poziomie równym30%-60% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki, jako jednostki dominującej począwszy od zysku za rok kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Zarząd Polenergia S.A. dopuszcza możliwość przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacji wypłaty dywidendy nadzwyczajnej w przypadku dysponowania znaczącymi nadwyżkami finansowymi pochodzącymi na przykład ze sprzedaży wybranych projektów.

Ostateczny kształt przedstawianej przez Zarząd Spółki rekomendacji, co do dysponowania zyskiem wypracowanym w Grupie Polenergia S.A., będzie każdorazowo uzależniony od poziomu osiągniętego przez Grupę Polenergia S.A. skonsolidowanego zysku netto, od potrzeb związanych z rozwojem Grupy Polenergia S.A., w szczególności związanych z realizacją planów inwestycyjnych, sytuacji finansowej i płynnościowej Grupy Polenergia S.A., istniejących i przyszłych zobowiązań (w tym potencjalnych ograniczeń związanych z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny perspektyw Grupy Polenergia S.A. w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

Decyzja dotycząca dysponowania zyskiem Grupy Polenergia S.A., w tym decyzja co do wypłaty i wysokości dywidendy, należy każdorazowo do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które nie jest związane rekomendacją Zarządu Polenergia S.A. W zależności od wskazanych powyżej okoliczności, rekomendacja Zarządu Polenergia S.A. może być w poszczególnych latach odmienna od zakładanej w niniejszej polityce dywidendowej. Również rzeczywista wysokość ustalonej do wypłaty dywidendy może być przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na poziomie wyższym lub niższym od poziomów zakładanych w niniejszej polityce dywidendowej. Polityka dywidendowa podlegała będzie okresowym przeglądom i może zostać zmieniona lub odwołana z uwagi na niemożność lub utrudnienia w jej realizacji

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close