Serwis Korporacyjny

Wartość obrotów z kontrahentem

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Wartość obrotów z kontrahentem

17/11/2015 14:40

Raport bieżący 38/2015

Zarząd Polenergia S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację, iż szacunkowa wartość zakontraktowanych na 2016 rok transakcji, dotyczących sprzedaży i obrotu energią elektryczną pomiędzy spółkami zależnymi Spółki tj. Polenergia Elektrociepłowania Nowa Sarzyna sp. z o.o. oraz Polenergia Obrót S.A. a GET EnTra Sp. z o.o. wyniosła 230.000.000,00 PLN netto. Kwota ta obejmuje zarówno zakontraktowane przychody spółek zależnych z tytułu umów sprzedaży energii elektrycznej na rzecz GET EnTra Sp. z o.o., jak również zakontraktowane koszty wynikające z umów zakupu energii elektrycznej od wskazanego kontrahenta.

W związku z powyższym, łączna wartość netto zakontraktowanych transakcji handlowych pomiędzy grupą kapitałową Spółki a GET EnTra Sp. z o.o. przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że umową o największej wartości w odniesieniu do zakontraktowanych na 2016 rok transakcji handlowych jest umowa sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy GET EnTra Sp. z o.o. a Polenergia Obrót S.A. z dnia 12 kwietnia 2011 roku (dalej „Umowa Sprzedaży”), której okres obowiązywania został przedłużony na rok 2016 na mocy aneksu z dnia 16 listopada 2015 roku, przewidującego dostawy energii elektrycznej w roku 2016. Umowa Sprzedaży została zawarta na podstawie umowy ramowej EFET z dnia 9 czerwca 2009 roku (dalej „Umowa Ramowa”). Umowa Ramowa reguluje wszelkie transakcje, które są przeprowadzane pomiędzy jej stronami, na podstawie indywidualnych umów sprzedaży lub opcji, w związku z zakupem, sprzedażą, dostawami i odbiorem energii elektrycznej. Umowa Ramowa została zawarta z wykorzystaniem standardowego wzorca umownego wykorzystywanego dla tego typu umów. Umowa Ramowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W wypadku niedostarczenia lub nieodebrania energii w ilości wynikającej z postanowień indywidualnych umów sprzedaży, Umowa Ramowa przewiduje karę umowną w wysokości zależnej od ilości niedostarczonej lub nieodebranej energii. Umowa Ramowa przewiduje, w określonych przypadkach, prawo dochodzenia przez strony odszkodowania przekraczającego wysokość powyższej kwoty. Umowa Ramowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close