Serwis Korporacyjny

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ ZMIANY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

06/11/2023 16:32

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”), zarejestrował zmianę Statutu Spółki dokonaną na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z prawem poboru, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 14 września 2023 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki („Uchwała Walnego Zgromadzenia”).

Zarejestrowana przez Sąd zmiana Statutu Spółki dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek emisji oraz oferty publicznej 10.416.667 akcji zwykłych na okaziciela serii AB Spółki przeprowadzonych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia.

Po dokonaniu rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd, kapitał zakładowy Spółki wynosi 154.437.826,00 zł i dzieli się na 77.218.913 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Ogólna liczba głosów w Spółce, do których uprawniają wszystkie wyemitowane akcje w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77.218.913.

Zgodnie z powyższym nastąpiła zmiana Artykułu 3 ust. 1 Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia:

Kapitał zakładowy wynosi 154.437.826 (sto pięćdziesiąt cztery miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 2 złote (dwa złote) każda, w tym 2.213.904 akcji serii A; 2.304.960 akcji serii B; 515.256 akcji serii C; 566.064 akcji serii D; 1.338.960 akcji serii E; 544.800 akcji serii F; 683.376 akcji serii G; 288.000 akcji serii H; 856.704 akcji serii I; 3.835.056 akcji serii J; 1.640.688 akcji serii K; 3.144.624 akcji serii L, 182.359 akcji serii M; 69.922 akcji serii N, 70.908 akcji serii O, 89.500 akcji serii P, 37.560 akcji serii R, 147.026 Akcji serii S, 125.300 akcji serii U, 143.200 akcji serii W, 945.800 akcji serii T, 1.570.000 akcji serii Y, 24.129.580 Akcji serii Z, 21.358.699 akcji serii AA oraz 10.416.667 akcji serii AB.

Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje Spółki, a tym samym nie stanowią, ani nie należy ich interpretować jako oferty, próby pozyskania lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych Spółki ani zachętę / rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej.

Prospekt Spółki zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 września 2023 r. stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Spółce i ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii AB Spółki. Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 11 września 2023 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://www.polenergia.pl/dla-inwestorow/oferta-publiczna-akcji/oferta-publiczna-akcji-2023/) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w Ofercie (Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie).

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są również przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close