Serwis Korporacyjny

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA TRZY MIESIĄCE 2023 ROKU

19/05/2023 17:09

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane wstępne, szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. („Grupa”) za pierwsze trzy miesiące 2023 roku.

W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2023 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy wyniósł 201,3 mln zł i był wyższy o 22,4 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik segmentu farm wiatrowych co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Dębsk i Kostomłoty oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do 2022 roku (w którym obowiązywały ceny wynikające z zawartych w poprzednich latach transakcji zabezpieczających) oraz niższych kosztów profilu. Powyższy efekt został częściowo skompensowany przez:

– niższy wynik segmentu obrotu i sprzedaży na skutek rozpoznania jednorazowego wysokiego wyniku na wycenie transakcji terminowych w pierwszym kwartale ubiegłego roku oraz niższego wyniku na handlu energią elektryczną i obsłudze biznesu,

– niższy wynik segmentu dystrybucji głównie z powodu opóźnienia wejścia w życie nowej taryfy dystrybucyjnej,

– niższy wynik na optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna.

W pierwszym kwartale 2023 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 122,2 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,7 mln zł. Zmiana skorygowanego zysku netto w okresie pierwszych trzech miesięcy 2023 roku została spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, wyższą amortyzacją wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższymi przychodami z tytułu odsetek od lokat oraz wzrostem kosztów finansowych wynikającym ze wzrostu poziomu zadłużenia oraz wyższych stóp procentowych.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne skonsolidowane wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Polenergia za pierwszy kwartał roku 2023, którego publikację zaplanowano na 24 maja 2023 roku.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close