Serwis Korporacyjny

WYROK SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU ODDALAJĄCY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WYROK SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU ODDALAJĄCY APELACJE POZWANEGO W SPRAWIE Z POWÓDZTWA TALIA SP. Z O.O. O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW ORAZ O ZAPŁATĘ ODSZKODOWAŃ

20/12/2021 19:02

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2020 z  6 marca 2020 r. oraz 21/2020 z 8 września 2020 r., niniejszym informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku, w postępowaniu o sygn. akt: I AGa 130/20 oraz I AGa 58/21 ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Talia Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Talia”) przeciwko Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PKH”), którym w całości oddalił obydwie apelacje wniesione przez PKH, tj. zarówno (i) apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 6 marca 2020 roku, sygn. akt IX GC 451/15, jak i (ii) apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 8 września 2020 roku, sygn. akt IX GC 451/15.

Wyrok z  dnia 6 marca 2020 roku to wyrok częściowy i wstępny, którym Sąd Okręgowy w Gdańsku (i) ustalił bezskuteczność zawartych w pismach PKH z dnia 18 marca 2015 roku oświadczeń o wypowiedzeniu Umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Modlikowice, zawartej pomiędzy Talia oraz PKH w dniu 23 grudnia 2009 roku („Umowa Sprzedaży Praw Majątkowych”) oraz Umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Modlikowice, zawartej pomiędzy Talia oraz PKH w dniu 23 grudnia 2009 roku („Umowa Sprzedaży Energii”), skutkiem czego po upływie okresu wypowiedzenia, tj. po dniu 30 kwietnia 2015 roku, Umowa Sprzedaży Praw Majątkowych oraz Umowa Sprzedaży Energii pozostają w mocy co do wszystkich postanowień i wiążą strony, oraz (ii) uznał roszczenia Talia w zakresie żądania zapłaty odszkodowania za niewykonanie przez PKH Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych za usprawiedliwione w zasadzie.

Wyrok z dnia 8 września 2020 roku to wyrok uzupełniający, którym Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał roszczenia Talia w zakresie żądania zapłaty odszkodowania za niewykonanie przez PKH Umowy Sprzedaży Energii za usprawiedliwione w zasadzie.

Ww. wyroki są prawomocne, co oznacza, że została prawomocnie przesądzona zarówno kwestia bezskuteczności oświadczeń PKH o wypowiedzeniu Umów, jak i zasada odpowiedzialności PKH za szkodę Talia związaną z niewykonywaniem długoterminowych Umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close