Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE ISTOTNYCH UMÓW PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE ISTOTNYCH UMÓW PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY MORSKICH FARM WIATROWYCH

24/10/2023 16:53

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 24 października 2023 roku spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. („Spółki Projektowe”), w których  Emitent posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego przedsięwzięcia Emitenta i Equinor Wind Power AS projekty budowy morskich farm wiatrowych, tj. odpowiednio MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III (łącznie „Projekty”), zawarły ze spółką Seaway 7 Management AS z siedzibą w Oslo (Norwegia) ( „Wykonawca”) umowy na zaprojektowanie, produkcję, testowanie, transport, instalację i zabezpieczenie kabli „wewnętrznych”, tj. łączących morskie turbiny wiatrowe z morską stacją transformatorową (łącznie jako „Umowy”).

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie obu Umów (tj. dla obu Projektów) zostało wstępnie określone – na dzień podpisania Umów – na kwotę ok. 187 mln EUR. Uwzględnia ono częściowo stawki ryczałtowe, a częściowo stawki zależne m.in. od zastosowanej techniki prac instalacyjnych, długości prac Wykonawcy na morzu, przestojów wynikających z warunków pogodowych, indeksacji cen surowców, cen paliw oraz stawek wybranych podwykonawców. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy zostało skalkulowane przy uwzględnieniu faktu realizacji obu Projektów. Finalne wynagrodzenie zostanie ustalone po zamrożeniu stawek zmiennych i uwzględnieniu czynników zależnych od sytuacji rynkowej.

Umowy zawierają tożsame postanowienia merytoryczne, standardowe dla tego typu kontraktów, w tym dotyczące szczegółowego określenia zakresu i harmonogramu prac, zasad rozwiązania Umów, zasad odpowiedzialności, w tym kar umownych, oraz udzielanych przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania Umów oraz gwarancji na wykonane prace. Różnice między Umowami odzwierciedlają odmienności projektowe każdego z Projektów.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close