Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY FOTOWOLTAICZNEJ STRZELINO

18/05/2023 17:45

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2023 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Obrót 2 sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Strzelino o łącznej mocy zainstalowanej 45,2 MWp, jako kredytobiorca („Kredytobiorca”) oraz mBank S.A., Pekao S.A. i PKO Bank Polski S.A., jako kredytodawcy („Kredytodawca”), zawarły umowę kredytów („Umowa Kredytów”).

Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcy:

  • kredytu terminowego do łącznej kwoty 90 000 000,00 złotych, przeznaczonego na finansowanie budowy farmy fotowoltaicznej Strzelino, z możliwością zwiększenia zaangażowania Kredytodawcy (po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w Umowie Kredytów);
  • kredytu VAT do maksymalnej łącznej kwoty 27 000 000,00 złotych oraz
  • kredytu DSR do maksymalnej łącznej kwoty 9 800 000,00 złotych.

W związku z Umową Kredytów Kredytobiorca oraz Emitent zobowiązani są do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance. Kredytobiorca m.in. złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz ustanowił zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw, natomiast Emitent ustanowił zastaw rejestrowy oraz finansowy na udziałach w Kredytobiorcy oraz złożył oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytu terminowego nie później niż do dnia 16 grudnia 2038 roku, kredytu VAT nie później niż do dnia 31 maja 2024 roku oraz kredytu DSR nie później niż do dnia 16 grudnia 2038 roku. Oprocentowanie kredytów ustalone jest w oparciu o stopę referencyjną  WIBOR, powiększoną o marżę Kredytodawcy.

Warunki Umowy Kredytów, w tym dotyczące zabezpieczeń, kar umownych, uruchomienia finansowania oraz wypowiedzenia Umowy Kredytów, odpowiadają postanowieniom stosowanym w tego typu transakcjach.

Emitent nie będzie aktualizował informacji przedstawionej w niniejszym raporcie, chyba że zidentyfikuje nową informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm., „Rozporządzenie MAR”).

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close