Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU PV...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU PV SZPROTAWA 1

02/07/2024 15:15

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 2 lipca 2024 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Namysłów sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Szprotawa 1 o łącznej mocy 47 MWp, jako kredytobiorca („Kredytobiorca”) oraz mBank S.A. i Pekao S.A., jako kredytodawcy („Kredytodawca”), zawarły umowę kredytów („Umowa Kredytów”).

Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcy:

  • kredytu terminowego do łącznej kwoty 90 000 000,00 złotych, przeznaczonego na finansowanie budowy farmy fotowoltaicznej Szprotawa 1, z możliwością zwiększenia zaangażowania Kredytodawcy (po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w Umowie Kredytów);
  • kredytu VAT do maksymalnej łącznej kwoty 20 000 000,00 złotych; oraz
  • kredytu DSR do maksymalnej łącznej kwoty 6 500 000,00 złotych.

W związku z Umową Kredytów Kredytobiorca oraz Emitent zobowiązani są do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance. Kredytobiorca m.in. złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz ustanowił zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw, natomiast Emitent ustanowił zastaw rejestrowy oraz finansowy na udziałach w Kredytobiorcy oraz złożył oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytu terminowego oraz kredytu DSR nie później niż w terminie 15 lat od daty zakończenia projektu lub do dnia 16 czerwca 2040 roku (wcześniejsza z dat), a kredytu VAT w terminie sześciu miesięcy od daty ostatecznego rozliczenia budowy, ale nie później niż do dnia 30 kwietnia 2026 roku. Oprocentowanie kredytów ustalone jest w oparciu o stopę referencyjną  WIBOR, powiększoną o marżę Kredytodawcy.

Warunki Umowy Kredytów, w tym dotyczące zabezpieczeń, kar umownych, uruchomienia finansowania oraz wypowiedzenia Umowy Kredytów, odpowiadają postanowieniom stosowanym w tego typu transakcjach.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close