Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

23/09/2022 14:08

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 września 2022 r. Emitent jako lider konsorcjum oraz jego spółka zależna – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. („ENS”) jako konsorcjant, zawarły z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie („Umowa o Dofinansowanie”) projektu pod nazwą H2 HUB Nowa Sarzyna: Magazynowanie Zielonego Wodoru w ramach konkursu Nowe technologie w zakresie energii I („Projekt„).

Celem Projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu procesu elektrolizy wody do produkcji wodoru, wykorzystującego energię elektryczną wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, wraz z magazynowaniem wodoru i układem konwersji wodoru w syntetyczne paliwo lotnicze, neutralne pod względem emisji CO2 – będące ekologicznym nośnikiem energii.

W skład konsorcjum, obok Emitenta i ENS, wchodzi Politechnika Wrocławska. Projekt ma charakter badawczo-rozwojowy i przewiduje realizację z podziałem na trzy fazy.

Zgodnie z Umową o Dofinansowanie, łączna kwota potencjalnego dofinansowania Projektu w formie dotacji wynosi 95 099 886,51 zł, z zastrzeżeniem, że na datę niniejszego raportu wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania w fazie pierwszej wynosi 99 886,51 zł, co stanowi 50% przewidywanych nakładów finansowych na tę fazę Projektu, która zakończy się w trzecim kwartale 2023 r.

Uprawnienie beneficjenta (w szczególności Emitenta oraz ENS) do uzyskania dalszego dofinansowania w ramach Umowy o Dofinansowanie (realizacja II fazy oraz III fazy Projektu) jest uzależnione od uzyskania pozytywnego wyniku w ramach selekcji po weryfikacji poprzedniej fazy Projektu oraz zatwierdzenia wniosków o płatność.

Niezależnie od powyższego, Emitent zastrzega, że po zakończeniu pierwszej fazy Projektu dokona ewaluacji Projektu i podejmie decyzję w sprawie jego dalszej realizacji i sposobu finansowania, co może wymagać uzyskania stosownych zgód korporacyjnych.

Warunki Umowy o  Dofinansowanie zawierają postanowienia typowe dla umów tego rodzaju.

Umowa o Dofinansowanie może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa przewiduje również uprawnienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do wstrzymania dofinansowania albo rozwiązania Umowy o Dofinansowanie ze skutkiem natychmiastowym, w określonych przypadkach. Wypowiedzenie następuje na piśmie i musi zawierać przyczyny z powodu których Umowa o Dofinansowanie zostaje rozwiązana.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close