Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2015

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2015

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody ze sprzedaży – ogółem 677 789 42 200 163 367 10 073
Zysk z działalności operacyjnej 43 945 10 367 10 592 2 475
Zysk (strata) brutto 36 412 5 492 8 776 1 311
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 26 632 5 671 6 419 1 354
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 26 622 5 707 6 417 1 362
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 67 048 23 445 16 161 5 596
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -99 507 -22 688 -23 984 -5 416
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 262 -14 599 -2 714 -3 485
Przepływy pieniężne netto, razem -43 721 -13 842 -10 538 -3 304
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,59 0,27 0,14 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,59 0,27 0,14 0,06
Stan na 31/03/2015 stan na 31/12/2014 stan na 31/03/2015 stan na 31/12/2014
Aktywa, razem 2 725 885 2 732 294 666 639 641 037
Zobowiązania 1 370 557 1 398 310 335 181 328 065
Zobowiązania długoterminowe 885 985 864 884 216 675 202 915
Zobowiązania krótkoterminowe 484 572 533 426 118 506 125 150
Kapitał własny 1 355 328 1 333 984 331 457 312 973
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 22 227 21 323
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,82 29,35 7,29 6,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,82 29,35 7,29 6,89
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Przychody ze sprzedaży 6 357 1348 1 532 322
Zysk z działalności operacyjnej -2 797 -1 753 -674 -418
Zysk (strata) brutto -5 786 -6 432 -1 395 -1 535
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -4 804 -5 023 -1 158 -1 199
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -4 804 -5 023 -1 158 -1 199
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 656 3 774 2 086 901
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -70 867 -7 340 -17 081 -1 752
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -152 -173 -37 -41
Przepływy pieniężne netto, razem -62 363 -3 739 -15 031 -892
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,11 -0,24 -0,03 -0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,11 -0,24 -0,03 -0,06
Stan na 31/03/2015 stan na 31/12/2014 Stan na 31/03/2015 stan na 31/12/2014
Aktywa, razem 1 545 624 1 539 008 377 996 361 075
Zobowiązania 287 317 275 897 70 266 64 730
Zobowiązania długoterminowe 2 732 2 846 668 668
Zobowiązania krótkoterminowe 284 585 273 051 69 598 64 062
Kapitał własny 1 258 307 1 263 111 307 730 296 345

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close