Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2016

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2016

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody ze sprzedaży – ogółem 722 505 677 789 165 867 163 367
Zysk z działalności operacyjnej 61 068 43 945 14 019 10 592
Zysk (strata) brutto 47 883 36 412 10 993 8 776
Zysk (strata) netto 36 427 26 632 8 363 6 419
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 36 440 26 622 8 366 6 417
Całkowite dochody za okres 36 486 21 627 8 376 5 213
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 055 67 048 11 032 16 161
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -47 233 -99 507 -10 843 -23 984
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 340 -11 262 -4 669 -2 714
Przepływy pieniężne netto, razem -19 518 -43 721 -4 481 -10 538
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,80 0,59 0,18 0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,80 0,59 0,18 0,14
stan na 31/03/2016 stan na 31/12/2015 stan na 31/03/2016 stan na 31/12/2015
Aktywa, razem 3 143 816 3 198 370 736 533 750 527
Zobowiązania 1 732 800 1 801 119 405 960 422 649
Zobowiązania długoterminowe 1 322 755 1 302 808 309 895 305 716
Zobowiązania krótkoterminowe 410 045 498 311 96 065 116 933
Kapitał własny 1 411 016 1 397 251 330 573 327 878
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 293 21 327
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 31,05 30,75 7,27 7,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 31,05 30,75 7,27 7,22
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 6 062 6 357 1 392 1 532
Zysk z działalności operacyjnej -2 030 -2 797 -466 -674
Zysk (strata) brutto -5 700 -5 786 -1 309 -1 395
Zysk (strata) netto -4 844 -4 804 -1 112 -1 158
Całkowity dochód za okres -4 844 -4 804 -1 112 -1 158
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 903 8 656 2 044 2 086
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 510 -70 867 -2 413 -17 081
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -200 -152 -46 -37
Przepływy pieniężne netto, razem -1 807 -62 363 -415 -15 031
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,11 -0,11 -0,02 -0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,11 -0,11 -0,02 -0,03
stan na 31/03/2016 stan na 31/12/2015 stan na 31/03/2016 stan na 31/12/2015
Aktywa, razem 1 530 857 1 535 510 358 649 360 321
Zobowiązania 316 691 293 779 74 194 68 938
Zobowiązania długoterminowe 2 966 2 890 695 678
Zobowiązania krótkoterminowe 313 725 290 889 73 499 68 260

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close