Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2017

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2017

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartały 2016/ okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartały 2016/ okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 709 942 722 505 165 524 165 867
Zysk z działalności operacyjnej 18 672 61 068 4 353 14 019
Zysk (strata) brutto 5 222 47 883 1 218 10 993
Zysk (strata) netto 1 583 36 427 369 8 363
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 1 584 36 440 369 8 366
Całkowite dochody za okres 2 341 36 486 546 8 376
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 187 48 055 3 774 11 032
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 792 -47 233 -1 117 -10 843
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -45 257 -20 340 -10 552 -4 669
Przepływy pieniężne netto, razem -33 862 -19 518 -7 895 -4 481
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,80 0,01 0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,80 0,01 0,18
w tys. zł w tys. EUR
stan na 31/03/2017 stan na 31/12/2016 stan na 31/03/2017 stan na 31/12/2016
Aktywa, razem 2 841 621 2 974 524 673 402 672 361
Zobowiązania 1 571 854 1 707 098 372 495 385 872
Zobowiązania długoterminowe 935 081 1 015 946 221 594 229 644
Zobowiązania krótkoterminowe 636 773 691 152 150 901 156 228
Kapitał własny 1 269 767 1 267 426 300 907 286 489
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 538 20 544
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,94 27,89 6,62 6,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,94 27,89 6,62 6,30
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartały 2016/ okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartały 2016/ okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Przychody ze sprzedaży 4 243 6 062 989 1 392
Zysk z działalności operacyjnej -2 211 -2 030 -515 -466
Zysk (strata) brutto 17 636 -5 700 4 112 -1 309
Zysk (strata) netto 18 167 -4 844 4 236 -1 112
Całkowity dochód za okres 18 167 -4 844 4 236 -1 112
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 767 8 903 1 578 2 044
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 014 -10 510 2 102 -2 413
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -73 -200 -17 -46
Przepływy pieniężne netto, razem 15 708 -1 807 3 662 -415
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,40 -0,11 0,09 -0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,40 -0,11 0,09 -0,02

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close