Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2018

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2018

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q1 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 746 813 709 942 178 732 165 524
Zysk z działalności operacyjnej 15 284 18 672 3 658 4 353
Zysk (strata) brutto 2 701 5 222 646 1 218
Zysk (strata) netto 105 1 583 25 369
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 100 1 584 24 369
Całkowite dochody za okres 42 2 341 10 546
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 50 211 16 187 12 017 3 774
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 603 -4 542 -1 580 -1 059
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -65 273 -45 507 -15 622 -10 610
Przepływy pieniężne netto, razem -21 665 -33 862 -5 185 -7 895
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,03 0,00 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,03 0,00 0,01
Stan na 2018-03-31 Stan na 2017-12-31 Stan na 2018-03-31 Stan na 2017-12-31
Aktywa, razem 2 746 639 2 664 264 652 641 638 774
Zobowiązania 1 564 826 1 482 276 371 825 355 385
Zobowiązania długoterminowe 866 697 894 846 205 940 214 545
Zobowiązania krótkoterminowe 698 129 587 430 165 885 140 840
Kapitał własny 1 181 813 1 181 988 280 816 283 389
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 596 21 791
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,01 26,01 6,18 6,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,01 26,01 6,18 6,24
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 3 632 4 243 869 989
Zysk z działalności operacyjnej -2 890 -2 211 -692 -515
Zysk (strata) brutto -1 524 17 636 -365 4 112
Zysk (strata) netto -1 343 18 167 -321 4 236
Całkowity dochód za okres -1 343 18 167 -321 4 236
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 856 6 767 923 1 578
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 256 9 014 -2 215 2 102
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -60 -73 -14 -17
Przepływy pieniężne netto, razem -5 460 15 708 -1 307 3 662
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,03 0,40 -0,01 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,03 0,40 -0,01 0,09

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close