Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2011...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2011 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2011 QSr

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolid

owanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży – ogółem 104877 104189 25947 26030

Zysk z działalności operacyjnej 36060 44859 8921 11207

Zysk (strata) brutto 36929 45741 9136 11428

Zysk (strata) netto z działalności 29219 34921 7229 8724

kontynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jedn 29090 34830 7197 8702

ostce dominującej

Przepływy pieniężne netto z działal 39053 23314 9662 5825

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal -150014 -83909 -37115 -20963

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 195583 44341 48389 11078

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 84622 -16254 20936 -4061

Średnia ważona liczba akcji (w szt. 20790633 19394930 20790633 19394930

)

średnia ważona rozwodniona ilość ak 20790633 19394930 20790633 19394930

cji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,40 1,80 0,35 0,45

(w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 1,40 1,80 0,35 0,45

akcję zwykłą (w zł/EUR)

na2011-09-30 na2010-12-31 na2011-09-30 na2010-12-31

Aktywa, razem 1061860 812128 240719 203694

Zobowiązania 679407 507812 154019 127367

Zobowiązania długoterminowe 497960 388056 112885 97330

Zobowiązania krótkoterminowe 181447 119756 41133 30037

Kapitał własny 382453 304316 86700 76327

Kapitał zakładowy 42628 39488 9664 9904

Liczba akcji (w szt.) 21313967 19743967 21313967 19743967

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21313967 19743967 21313967 19743967

Wartość księgowa na jedną akcję (w 17,94 15,41 4,07 3,87

zł/EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jed 17,94 15,41 4,07 3,87

ną akcję (w zł/EUR)

dane dotyczące jednostkowego sprawo

zdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 2965 26890 734 6718

Zysk z działalności operacyjnej -8721 4258 -2158 1064

Zysk (strata) brutto 42077 37770 10410 9436

Zysk (strata) netto z działalności 33877 27106 8381 6772

kontynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jedn 33877 27106 8381 6772

ostce dominującej

Przepływy pieniężne netto z działal 16204 -5684 4009 -1420

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 39789 -1037 9844 -259

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 39966 3298 9888 824

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 95959 -3423 23741 -855

Średnia ważona liczba akcji (w szt. 20790633 19394930 20790633 19394930

)

średnia ważona rozwodniona ilość ak 20790633 19394930 20790633 19394930

cji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,63 1,40 0,40 0,35

(w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 1,63 1,40 0,40 0,35

akcję zwykłą (w zł/EUR)

na2011-09-30 na2010-12-31 na2011-09-30 na2010-12-31

Aktywa, razem 380701 332225 86303 83327

Zobowiązania 37015 67188 8391 16852

Zobowiązania długoterminowe 13538 12255 3069 3074

Zobowiązania krótkoterminowe 23477 54933 5322 13778

Objaśnienia kolumn

1 – 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

2 – 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

3 – 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

4 – 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close