Serwis
korporacyjny

Raport okresowy półroczny za 2011 PSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy półroczny za 2011 PSr

Raport okresowy półroczny za 2011 PSr

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolid

owanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży – ogółem 71022,00 79069,00 17902,00 19746,00

Zysk z działalności operacyjnej 28804,00 36862,00 7260,00 9206,00

Zysk (strata) brutto 29858,00 35834,00 7526,00 8949,00

Zysk (strata) netto z działalności 23620,00 28286,00 5954,00 7064,00

kontynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jedn 23547,00 28236,00 5935,00 7052,00

ostce dominującej

Przepływy pieniężne netto z działal 47766,00 25036,00 12040,00 6252,00

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal -46360,00 -2111,00 -11686,00 -527,00

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 86894,00 -20653,00 21903,00 -5158,00

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 88300,00 2272,00 22257,00 567,00

Średnia ważona liczba akcji (w szt. 20790633,00 19394930,00 20790633,00 19394930,00

)

średnia ważona rozwodniona ilość ak 20790633,00 19394930,00 20790633,00 19394930,00

cji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,13 1,46 0,29 0,36

(w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 1,13 1,46 0,29 0,36

akcję zwykłą (w zł/EUR)

na 30/06/2011 oraz 31/12/2010

Aktywa, razem 903933,00 812128,00 226743,00 195892,00

Zobowiązania 532080,00 507812,00 133467,00 122488,00

Zobowiązania długoterminowe 389894,00 388056,00 97801,00 93602,00

Zobowiązania krótkoterminowe 142186,00 119756,00 35666,00 28886,00

Kapitał własny 371853,00 304316,00 93276,00 73403,00

Kapitał zakładowy 42628,00 39488,00 10693,00 9525,00

Liczba akcji (w szt.) 21313967,00 19743967,00 21313967,00 19743967,00

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21313967,00 19743967,00 21313967,00 19743967,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w 17,45 15,41 4,38 3,72

zł/EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jed 17,45 15,41 4,38 3,72

ną akcję (w zł/EUR)

dane dotyczące jednostkowego sprawo

zdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 1985,00 24399,00 500,00 6093,00

Zysk z działalności operacyjnej -4353,00 7057,00 -1097,00 1762,00

Zysk (strata) brutto 45188,00 5918,00 11390,00 1478,00

Zysk (strata) netto z działalności 39437,00 -2412,00 9941,00 -602,00

kontynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jedn 39437,00 -2412,00 9941,00 -602,00

ostce dominującej

Przepływy pieniężne netto z działal 25743,00 4851,00 6489,00 1211,00

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 35625,00 -10008,00 8980,00 -2499,00

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 40715,00 366,00 10263,00 91,00

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 102083,00 -4791,00 25731,00 -1196,00

Średnia ważona liczba akcji (w szt. 20790633,00 19394930,00 20790633,00 19394930,00

)

średnia ważona rozwodniona ilość ak 20790633,00 19394930,00 20790633,00 19394930,00

cji zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,90 -0,12 0,48 -0,03

(w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną 1,90 -0,12 0,48 -0,03

akcję zwykłą (w zł/EUR)

na 30/06/2011 oraz 31/12/2010

Aktywa, razem 377763,00 332225,00 94758,00 80135,00

Zobowiązania 29118,00 67188,00 7304,00 16206,00

Zobowiązania długoterminowe 13102,00 12255,00 3287,00 2956,00

Zobowiązania krótkoterminowe 16016,00 54933,00 4017,00 13250,00

Objaśnienia kolumn

1 – półrocze / 2011

2 – półrocze /2010

3 – półrocze / 2011

4 – półrocze /2010

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close