Serwis
korporacyjny

Raport okresowy QSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy QSr

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 61321 49955 15234 11018

towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności operacyjne 14400 14464 3577 3190

j

Zysk (strata) brutto 12044 8854 2992 1953

Zysk (strata) netto 9089 6617 2258 1459

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 3378 17505 839 3861

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -24037 -25162 -5971 -5550

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 27005 10941 6709 2413

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 6346 3284 1576 724

Aktywa, razem 379378 340683 98290 83521

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 266955 239171 69163 58635

Zobowiązania długoterminowe 231951 210906 60094 51705

Zobowiązania krótkoterminowe 26337 21014 6823 5152

Kapitał własny 112423 101512 29127 24886

Kapitał zakładowy 36369 35865 9423 8793

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18050322 17932392 18050322 17932392

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,50 0,37 0,13 0,08

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,50 0,37 0,13 0,08

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 6,23 5,66 1,61 1,39

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 6,23 5,66 1,61 1,39

kcję (w zł/EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 33172 28261 8241 6233

towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności operacyjne -6144 3489 -1526 770

j

Zysk (strata) brutto 1237 19053 307 4202

Zysk (strata) netto -1174 16865 -292 3720

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 996 -2224 247 -491

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -13067 9789 -3246 2159

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 297 -3891 74 -858

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -11774 3674 -2925 810

Aktywa, razem 132862 125385 34422 30739

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39825 32997 10318 8089

Zobowiązania długoterminowe 18030 16580 4671 4065

Zobowiązania krótkoterminowe 15312 11069 3967 2714

Kapitał własny 93037 92388 24104 22650

Kapitał zakładowy 36369 35865 9423 8793

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18050322 17932392 18050322 17932392

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w -0,07 0,94 -0,02 0,21

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj -0,07 0,94 -0,02 0,21

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 5,15 5,15 1,34 1,26

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 5,15 5,15 1,34 1,26

kcję (w zł/EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

2 – 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

3 – 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

4 – 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close