Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 139474 131768 33122 31572
Zysk z działalności operacyjnej 15796 17139 3751 4107
Zysk (strata) brutto 5476 15189 1300 3639
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5914 17176 1404 4115
Zysk netto działalność zaniechana 0 76239 0 18267
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 5958 93350 1415 22367
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 90708 -28016 21541 -6713
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -100197 132441 -23794 31733
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -45636 27188 -10837 6514
Przepływy pieniężne netto, razem -55125 131613 -13091 31535
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21313967 21313967 21313967 21313967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21313967 21313967 21313967 21313967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,28 4,38 0,07 1,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,28 4,38 0,07 1,05
Aktywa, razem 949244 1023870 228888 250445
Zobowiązania 433983 512240 104645 125297
Zobowiązania długoterminowe 355824 325427 85799 79602
Zobowiązania krótkoterminowe 78159 186813 18846 45696
Kapitał własny 515261 511630 124243 125148
Kapitał zakładowy 42628 42628 10279 10427
Liczba akcji (w szt.) 21313967 21313967 21313967 21313967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21313967 21313967 21313967 21313967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,17 24,00 5,83 5,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,17 24,00 5,83 5,87

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close