Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny za 2012 R

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny za 2012 R

Raport okresowy roczny za 2012 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 16 336 82 739 3 914 19 983
Zysk z działalności operacyjnej -12 524 38 407 -3 001 9 276
Zysk (strata) brutto 136 214 83 789 32 637 20 236
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 134 261 66 066 32 169 15 956
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 134 261 66 066 32 169 15 956
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 759 5 567 8 328 1 345
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -162 325 44 822 -38 893 10 825
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 177 982 39 205 42 645 9 469
Przepływy pieniężne netto, razem 50 416 89 594 12 080 21 638
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 313 967 20 790 633 21 313 967 20 790 633
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 20 790 633 21 313 967 20 790 633
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,30 3,18 1,51 0,77
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,30 3,18 1,51 0,77
Aktywa, razem 748 166 463 536 183 006 104 948
Zobowiązania 241 611 87 179 59 100 19 738
Zobowiązania długoterminowe 188 012 8 202 45 989 1 857
Zobowiązania krótkoterminowe 53 599 78 977 13 111 17 881
Kapitał własny 506 555 376 357 123 907 85 210
Kapitał zakładowy 42 628 42 628 42 628 42 628
Liczba akcji (w szt.) 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 21 313 967 21 313 967 21 313 967 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,77 17,66 5,81 4,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,77 17,66 5,81 4,00

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close