Serwis
korporacyjny

Roczne sprawozdanie finansowe

Kontrast
Wielkość liter - A +

Roczne sprawozdanie finansowe

Raport roczny

Pozycje 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody ze sprzedaży 29,975 46,262 6,906 13,098

Zysk z działalności operacyjnej 5,056 5,763 1,165 1,632

Zysk (strata) brutto 55,665 41,176 12,824 11,658

Zysk (strata) netto z działalności kont 44,431 36,352 10,236 10,292

ynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jednostc 44,431 36,352 10,236 10,292

e dominującej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -13,887 -6,367 -3,199 -1,803

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 19,075 -22,014 4,395 -6,233

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 1,829 -5,419 421 -1,534

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 7,017 -33,800 1,617 -9,569

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18,875,040 18,702,700 18,875,040 18,702,700

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18,875,040 18,702,700 18,875,040 18,702,700

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 2.35 1.94 0.54 0.55

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 2.35 1.94 0.54 0.55

ę zwykłą (w zł/EUR)

Stan na 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Aktywa, razem 234,839 182,719 57,163 43,792

Zobowiązania 27,697 27,071 6,742 6,488

Zobowiązania długoterminowe 14,910 11,541 3,629 2,766

Zobowiązania krótkoterminowe 12,787 15,530 3,113 3,722

Kapitał własny 207,142 155,648 50,422 37,304

Kapitał zakładowy 38,519 37,596 38,519 37,596

Liczba akcji (w szt.) 19,259,406 18,798,167 19,259,406 18,798,167

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 19,259,406 18,798,167 19,259,406 18,798,167

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 10.76 8.28 2.62 1.98

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 10.76 8.28 2.62 1.98

kcję (w zł/EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2009

2 – 2008

3 – 2009

4 – 2008

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close