Corporate
website

Komentarz do Komunikatu Tauron Polska Energia...

Contrast
Font size - A +

Komentarz do Komunikatu Tauron Polska Energia S.A. w kwestii prowadzonych działań dotyczących likwidacji swojej Spółki zależnej Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. (PE PKH).

Komunikat Tauron Polska Energia S.A. opublikowany w dn. 20 listopada 2014 r. w reakcji na doniesienia prasowe, przedstawia fakty związane z historią długoterminowych, 15-letnich umów handlowych, jakie Grupa Tauron wynegocjowała z inwestorami parków wiatrowych, w sposób wybiórczy i tendencyjny. W związku z faktem, że Grupa Tauron podejmując decyzję o likwidacji PE PKH, a następnie zgłoszeniu wniosku o upadłość tej przynoszącej zyski spółki, usiłuje jednostronnie zerwać umowy, po niespełna 2-3 latach ich obowiązywania, jako Kontrahenci przekazujemy swoje stanowisko.

Komunikat Tauron Polska Energia S.A. opublikowany w dn. 20 listopada 2014 r. w reakcji na doniesienia prasowe, przedstawia fakty związane z historią długoterminowych, 15-letnich umów handlowych, jakie Grupa Tauron wynegocjowała z inwestorami parków wiatrowych, w sposób wybiórczy i tendencyjny. W związku z faktem, że Grupa Tauron podejmując decyzję o likwidacji PE PKH, a następnie zgłoszeniu wniosku o upadłość tej przynoszącej zyski spółki, usiłuje jednostronnie zerwać umowy, po niespełna 2-3 latach ich obowiązywania, jako Kontrahenci przekazujemy swoje stanowisko.

 1. Długoterminowe, 15 letnie umowy na sprzedaż energii i praw majątkowych zostały zawarte z PE PKH po wielomiesięcznych negocjacjach, które w wielu w przypadkach prowadzone były z przedstawicielami Tauron Polska Energia S.A., którzy na ostatnim etapie negocjacji, po uzgodnieniu warunków handlowych, wskazali PE PKH jak realizatora tych umów;
 2. Tauron ponosi odpowiedzialność za realizację i ewentualne zerwanie umów, które zawarte zostały w interesie Grupy Tauron, jako spółka dominująca w tej grupie i podejmujące wszelkie istotne decyzje biznesowe w Grupie Tauron, w tym decyzje o likwidacji PKH.
 3. Grupa Tauron uzyskała dla siebie bardzo korzystne warunki cenowe, znacznie niższe niż ówczesne ceny rynkowe, dyskontując ewentualne przyszłe ryzyka finansowe;
 4. W toku tych negocjacji przedstawiciele Tauron wielokrotnie zapewniali inwestorów i banki, że nie ma zagrożenia dla realizacji umów, nawet jeżeli podmiotem wykonawczym będzie spółka zależna;
 5. Umowy stanowią najważniejsze zabezpieczenie dla kredytów zaciągniętych na realizację projektów wiatrowych o łącznej mocy ponad 200 MW;
 6. Nie wystąpiły żadne przewidziane w podpisanych umowach okoliczności, które mogłyby stanowić powód przedterminowego wypowiedzenia lub rozwiązania umów, nie miało też miejsce żadne naruszenie warunków umownych, które obciążało by spółki Kontrahentów;
 7. Decyzja o likwidacji PE PKH została podjęta jednostronnie przez Tauron bez żadnej konsultacji, ani nawet wcześniejszego powiadomienia Kontrahentów jako stron umów długoterminowych;
 8. Tauron nie zaproponował Kontrahentom żadnych racjonalnych rozwiązań alternatywnych, ani też jakiejkolwiek formy rekompensaty za niezawinione przez nas pogorszenie i naszej pozycj biznesowej.

W tej sytuacji za całkowicie niezrozumiałe należy uznać twierdzenie Tauron, że „[…] wszelkie działania podejmowane przez Spółkę oraz jej wspólnika były i są zgodne z przepisami prawa polskiego, umowami o ochronie inwestycji zagranicznych, zasadami lojalności kontraktowej oraz dobrymi obyczajami handlowymi”.

 • Kontrahenci PE PKH od wielu miesięcy bezskutecznie próbują uzyskać stanowisko Zarządu Tauron odnośnie otwarcia likwidacji PE PKH, co spotykało się z konsekwentną odmową.
 • Przedstawiciele Tauron oddelegowani do likwidacji PE PKH twierdzili, że Tauron nie ma nic wspólnego z tym procesem, w związku z czym nie będzie podejmował jakichkolwiek rozmów z jej Kontrahentami. Wskazywali też, że w ich opinii wykreślenie PE PKH z rejestru jest możliwe pomimo istnienia po stronie tej Spółki zobowiązań do zakupu od Kontrahentów energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia na podstawie ważnych umów długoterminowych, a także pomimo tego, że nie pojawiły się żadne przesłanki prawne pozwalające na ich rozwiązanie, bądź wypowiedzenie.
 • Działania Zarządu Tauron Polska Energia S.A. wywołują po stronie Kontrahentów, którzy zawarli umowy w dobrej wierze, realne ryzyko powstania poważnych szkód finansowych;
 • Dopiero teraz Tauron publicznie przyznaje w Komunikacie, że zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych wykreślenie Spółki z rejestru może nastąpić dopiero po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli;
 • Trudno zrozumieć, jakie było rzeczywiste uzasadnienie wniosku o upadłość, skoro Spółka PE PKH znajduje się obecnie w „dobrej kondycji finansowej” i zgodnie z oświadczeniami Tauron nie ma zagrożenia dla realizacji „na bieżąco” jej zobowiązań.
 • Oświadczenia te znajdują potwierdzenie w danych finansowych za III kw. 2014 roku. Zysk osiągnięty przez PE PKH w okresie 9 miesięcy tego roku w kwocie 7,6 mln złotych przeczy także twierdzeniom Tauron, o tym, że wykonywanie przez PE PKH zawartych z nami umów długoterminowych przynosi tej Spółce straty;
 • Nie są nam znane żadne działania Spółki mające powstrzymać jej upadłość – wniosek został złożony i sprawa jest przez właściwy sąd procedowana.
 • Nie można zgodzić się z twierdzeniem z Komunikatu, że przeprowadzenie likwidacji PKH miało być było normlanym sposobem restrukturyzacji Grupy Tauron. Likwidacja nie jest synonimem restrukturyzacji, zwłaszcza jeżeli nie towarzyszy temu wola kontynuacji realizacji zobowiązań likwidowanej jednostki;

W świetle przedstawionych faktów widać, że działania Tauron nie mają nic wspólnego z zasadami lojalności kontraktowej i dobrych obyczajów handlowych.

 • Po pierwsze, Tauron działa z premedytacją, od wielu miesięcy przygotowując się do likwidacji PE PKH, a tym samym do jednostronnego zerwania umów;
 • Po drugie, procedura likwidacji PE PKH w sposób oczywisty narusza prawa nabyte jej Kontrahentów, gdyż w przypadku wykreślenia PE PKH pozbawieni oni zostaną stabilnych przychodów stanowiących zabezpieczenie kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji. Inwestycji, które gdyby nie umowa długoterminowa, najprawdopodobniej nie zostałyby nigdy zrealizowane;
 • Po trzecie, Zarząd Tauron, ani w swoim oświadczeniu, ani w żaden sposób wcześniej nie wskazał w jaki sposób zamierza „zaspokoić lub zabezpieczyć” wierzycieli PE PKH. Wręcz przeciwnie, Zarząd Tauron konsekwentnie odmawiał jakichkolwiek negocjacji zarówno z Kontrahentami, jak i zainteresowanymi bankami, których wierzytelności są zabezpieczone na umowach długoterminowych.

Oczekujemy, że konsekwencją wyrażonego w Komentarzu stanowiska Tauron potwierdzającego brak podstaw do ogłoszenia upadłości PE PKH oraz brak możliwości zakończenia likwidacji PE PKH bez zabezpieczenia wykonania wszystkich zobowiązań z tytułu umów długoterminowych będzie:

 1. wycofanie przez PE PKH bezzasadnego wniosku o upadłość;
 2. rozpoczęcie negocjacji z kontrahentami PE PKH w przedmiocie zapewnienia kontynuacji wykonywania umów długoterminowych, których strona jest PE PKH.

Kontrahenci:

 • SCE Wind Mogilno I Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)
 • SCE Wind Mogilno II Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)
 • SCE Wind Mogilno III Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)
 • SCE Wind Mogilno IV Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)
 • SCE Wind Mogilno V Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)
 • SCE Wind Mogilno VI Verwaltungs GmbH Sp.k. (in.ventus group)
 • Amon Sp. z o.o. (Grupa Polenergia S.A.)
 • Talia Sp. z o.o. (Grupa Polenergia S.A.)
 • Dobiesław Wind Invest Sp. z o.o. (Grupa Enerco i Invenergy LLC)
 • Nowy Jarosław Wind Invest Sp. z o.o. (Grupa Enerco i Invenergy LLC)
 • Pękanino Wind Invest Sp. z o.o. (Grupa Enerco i Invenergy LLC)
 • Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o. (Grupa Enerco i Invenergy LLC)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close