Corporate
website

Consolidated quarterly report for 1Q 2019

Contrast
Font size - A +

Consolidated quarterly report for 1Q 2019

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 714 665 746 813 166 285 178 732
Zysk z działalności operacyjnej 54 265 15 284 12 626 3 658
Zysk (strata) brutto 43 822 2 701 10 196 646
Zysk (strata) netto 36 987 105 8 606 25
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 36 990 100 8 607 24
Całkowite dochody za okres 36 524 42 8 498 10
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 683 50 211 10 164 12 017
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 560 -6 603 -828 -1 580
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -50 654 -65 273 -11 786 -15 622
Przepływy pieniężne netto, razem -10 531 -21 665 -2 450 -5 185
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,81 0,00 0,19 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,81 0,00 0,19 0,00
Stan na 2019-03-31 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-03-31 Stan na 2018-12-31
Aktywa, razem 2 748 426 3 054 282 638 976 710 298
Zobowiązania 1 526 161 1 868 541 354 814 434 544
Zobowiązania długoterminowe 992 199 954 389 230 674 221 951
Zobowiązania krótkoterminowe 533 962 914 152 124 140 212 593
Kapitał własny 1 222 265 1 185 741 284 162 275 754
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 130 21 137
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,90 26,09 6,25 6,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,90 26,09 6,25 6,07
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 3 915 3 632 911 869
Zysk z działalności operacyjnej -3 506 -2 890 -816 -692
Zysk (strata) brutto -1 929 -1 524 -449 -365
Zysk (strata) netto -1 626 -1 343 -378 -321
Całkowity dochód za okres -1 626 -1 343 -378 -321
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 396 3 856 325 923
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -29 635 -9 256 -6 895 -2 215
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -468 -60 -109 -14
Przepływy pieniężne netto, razem -28 707 -5 460 -6 679 -1 307
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 -0,03 -0,01 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,04 -0,03 -0,01 -0,01
Stan na 2019-03-31 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-03-31 Stan na 2018-12-31

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close